Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Geoportál

geoportal

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální stavy toků

19.8.2019 05:10

Aktuální výška:

13 cm

19.8.2019 05:10

Aktuální výška:

20 cm

19.8.2019 05:15

Aktuální výška:

24 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Nový Bydžovnormální
Lázně Bělohradnormální
Rohoznicenormální

 

czechpoint

 

Kotlíkové dotace

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Mateřská škola, 503 54 Ohnišťany

Tel. 495496534                                                                         IČ 71004246

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

za šk.rok 2015 -2016

 

Mateřská škola, 503 54 Ohnišťany

Tel. 495496534                                                                         IČ 71004246

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

za šk.rok 2016 -2017

 

 

 

 

 

Vypracovala :       Tučková Ilona, řed. Školy                                                                                                                                            

 

 

                                                                      1

Obsah :

 

1.     Základní informace o škole                                                           3

 

2.     Informace o zaměstnancích                                                           4

3.   Údaje o počtech dětí                                                                       4

2.1           Zápis do mateřské školy pro šk.rok 2017/2018                    4

 

3.     Výsledky vzdělávací činnosti mateřské školy                              5

 

4.1       Individuální práce s předškolními dětmi                              6

4.1       Akce školy                                                                            6

      5.   Spolupráce s rodiči                                                                         7

      6.   Spolupráce s dalšími odborníky                                                    8

      7.   Materiál technické vybavení školy, opravy budovy                    9

      8.   Cíle, které bychom chtěli dosáhnout                                             10

 

     

     

 

 

 

 

 

2

1.    Základní informace o škole

 

            Zřizovatelem mateřské školy je Obec Ohnišťany. Mateřská škola je od 1.1.2003 samostatným právním subjektem. Do školského rejstříku je zapsána jako Mateřská škola, 503 54 Ohnišťany.

Identifikátor :

IČO :                          710 042 46

IZO :

Telefon :                     495 496 534

Mobil :                       739 447 512

E-mail :                      ms.ohnistany@centrum.cz

WWW :                      www.obecohnistany

Právní forma :            příspěvková organizace

Provozní doba :          6,45 – 15,30 hodin

Kapacita :                   24

Počet tříd :                  1 smíšené oddělení

Výše úplaty:               300,- Kč měsíčně za dítě

Počet ped. prac.:        2

Řed.školy :                 Ilona Tučková

Učitelka :                    Jana Štanclová

Chůva :                       Gabriela Mlejnková

Počet provoz.zam. :   2

Ved.šk.jíd.+ kuch. :    Pavlína Urbanová

Školnice :                   Lenka Končická

 

 

 

3

2.    Informace o zaměstnancích

 

Od 1.9.2016 nastoupila na pozici kuchařky a ved. šk. jídelny paní Pavlína Urbanová ze Sloupna. Předešlá paní kuchařka Václava Brezinová pracovní poměr ukončila po vzájemné dohodě v červnu 2016. Měla pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.6.2016.                         V říjnu ukončila také pracovní poměr paní Vraštilová Kateřina, která pracovala v naší MŠ po dobu sedmi let jako školnice. Na její pozici nastoupila paní Lenka Končická.                    Od listopadu se u nás vytvořila pozice „chůvy“, která byla od 1.1.2017 placena z evropských fondů. Do té doby ji platil zřizovatel MŠ, tj. OÚ Ohnišťany.    

            Během školního roku si p. ředitelka i p. učitelka rozšiřovaly svou odbornou kvalifikaci v závislosti na nabídce Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hradci Králové i dalších institucí.  Vzájemně si pak předávaly zkušenosti.

 

            Povinných školení se zúčastní i provozní zaměstnanci :

-        BOZP

-        Hygienické minimum

 

3.    Údaje o počtech dětí

 

Tento šk. rok byl zahájen 1. 9. 2016. Do MŠ bylo zapsáno 22 dětí, z tohoto počtu bylo 7 dívek a 15 chlapců. Do MŠ dochází 6 dětí  z Ohnišťan, 1 dítě ze Šaplavy, 7 dětí ze St.Smrkovic, 2 děti z Chomutic, 1 dítě z Chotělic, 1 dítě z Lískovic a 4 děti z Tereziných Darů.

V tomto šk. roce nám odešly 2 děti do základní školy.

3.1                   Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

V tomto šk. roce proběhl jednotný zápis 2-3. 5. 2017. Rodiče nás mohli navštívit s dětmi denně od 10,00 – 15,30 hod.

            Zapisovaly se  děti , které dovršily v srpnu 2017 – 2 roky věku.

Přednost měly děti předškolní, starší a děti s trvalým pobytem v Ohnišťanech.

 

                                                                       4

4.    Výsledky vzdělávací činnosti mateřské školy

 

Vzhledem k tomu, že třída školy je heterogenního věkového složení, je velice náročné uspořádat vzdělávací nabídku tak, aby všem dětem vyhovovala. Proto jsme se snažili pracovat s dětmi skupinově i individuálně. Individuální práce probíhala v dopoledních hodinách během scházení dětí, ale i odpoledne v době klidového režimu, kdy nejstarší děti, pokud neusnou, vstávají dříve.                                                                                                                                      Individuální práce se zaměřovala na rozvoj těch oblastí dítěte, které je třeba podporovat a stimulovat.

Během jednotlivých zpracovávaných týdenních témat jsme se snažili u dětí  rozvíjet všech pět oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem. Vše probíhalo v závislosti na věku a individuálních schopnostech dětí.

1. Oblast biologická - dítě a jeho tělo. Podporována byla tělesná i fyzická zdatnost dětí, úroveň hrubé i jemné motoriky, koordinace a manipulace s předměty denní potřeby. Předány byly i poznatky z oblasti anatomie lidského těla, zdravého životního stylu, péče o zdraví a bezpečnost.

2. Oblast psychologická - dítě a jeho psychika. Děti byly vedeny k udržení a uchování duševní pohody a klidu. Podporována byla psychická zdatnost a odolnost v náročnějších životních situacích. Rozvoj byl zaměřen i na oblast citů, vůle a myšlenkových operací.

3. Oblast interpersonální - dítě a ten druhý. V počátku roku jsme prostřednictvím těchto aktivit směřovali k navázání nových přátelství, přijetí nových dětí do kolektivu. Vytvářeny byly základy pro respektování druhých lidí, navazování kontaktů i komunikace s vrstevníky či staršími osobami.

4. Oblast sociokulturní - dítě a společnost. V této oblasti jsme se zaměřili na seznamování dětí se zvyklostmi a tradicemi naší země, přijímání jiných kultur a jejich respektování. Cílem bylo naučit děti přijímat základní všeobecně uznávané společenské, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenských hodnot.

5. Oblast enviromentální - dítě a jeho svět. Zde bylo využito zejména okolního prostředí školy, prostřednictvím něhož jsme děti vedli k lásce a ochraně živé i neživé přírody. Zároveň jsme se zaměřili na oblast ekologickou.

                                                                       5

            Přestože naše škola nenabízí žádné další doplňkové kroužky či programy, snažíme se na náměty a zájmy dětí reagovat zařazováním různých aktivit do dopoledního řízeného programu, jako je např. tanec, zájem o hudbu, cvičení na Gymnastik-Ballech apod.

4.1  Individuální práce s předškolními dětmi

       Specifickou skupinu dětí v naší mateřské škole tvoří děti těsně před nástupem do základní školy. Průběžně děti na školu připravujeme – pravidelným doplňováním pracovních listů, grafických listů, individuální práce s Logico Picolo. O škole si povídáme a navštěvujeme ZŠ Karlova ul. v Novém Bydžově, kde se děti seznámí se školním prostředím. V době zápisu do ZŠ si děti hrají na školu, přinesou do mateřské školy ukázat svoji školní tašku. V příštím školním roce bychom rádi navštívili s dětmi i ZŠ Smidary.                                                 

4.2  Akce školy

       Celoroční program a činnost školy jsme se snažili v maximální možné míře zpestřovat v podobě nejrůznějších akcí nejen pro děti z MŠ a jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Výčet veškerých akcí pořádaných v rámci školy uvádí následující seznam:

I.pol.šk.roku

20. 9. - návštěva dětí z MŠ Beruška z Chlumce nad Cidl.

22.9. - měření zraku  Prima Visus

koncem měsíce října proběhla v naší mateřské škole "výstava dýní". Rodiče se také této výstavy zúčastnili.. Obdrželi na schůzce rodičů malou dýni a měli za úkol doma s dětmi dýni vyřezat a přinést na výstavu.

11.11.  proběhl „Den otevřených dvěří", v době  od 8,00 hod do 18,00 hod.

16. 11. - focení dětí od 10,45 hod. Fotily se i sourozenci. 

19.11. - výstava dětských prací na "Vánoční výstavě" v obecní hospodě v Ohnišťanech

14.12. - "Dopolední posezení s důchodci u vánočního stromku" / od 9, 30 hod. / - pásmo písní, říkanek s podzimní a zimní tématikou, co jsme se ve školce doposud naučili. Zpěv vánočních koled.

14.12. - "Posezení u vánočního stromku s rodiči" - od 15,30 hod.                                    Maminky zajistily pohoštění / vánoční cukroví /.

16 12. - "návštěva prvňáčků v MŠ" - společné hry a posezení s našimi bývalými školáčky      /od 14, 30 hod. /

leden 2017 - loutkové představení pohádky"Zlatovláska" – divadélko z Miletína

 

6

II.pol.šk.roku

2.3.    -  Maškarní rej“- rodiče dětem připravili na dopolední maškarní masku

                                      a přinesli příspěvky do tomboly.               

13.3.  – „Radovanovy radovánky"– návštěva Jiráskova divadla v Novém Bydžově      

17.3.  –   první lekce programu "Zdravý úsměv" – přednášky studentky VOŠ zdravotní,

               kde se děti zábavnou formou seznámily se správnou péčí o svoje zoubky

22.3.  – „Stravování předškolních dětí"- s ochutnávkou

              /lektorka Radka Drobná, výživová poradkyně – přednáška pro rodiče s dětmi/

6.4.   -  „Jarní tvořivá dílna“ – pro rodiče s dětmi - téma „velikonoce“

28.4. -  „Rej čarodějnic“- děti přišly přestrojeni za čarodějnice                                       .                              17.5.  –„Pohádkový les" – procházka lesem v okolí Prasku spojená s plněním pohádkových 

              úkolů a malou odměnou /pořádá MŠ Palackého, Nový Bydžov/

24.5.  – „fotografování " - skupinka + předškoláci na tablo                                             

29.5.  -  „MDD" – "Jízda na elektrických autíčkách" – spojená s dopravní výchovou -                         na sportovním hřišti                                                                                                   - 

      10.6.  -  „Ohnišťanský pedál“ -XIX.ročník cykloturistické akce pro rodiče s dětmi

15.6.  -  „Olympiáda MŠ“ - sportovní hry pro starší děti v Novém Bydžově

22.6.  -  „Rozloučení s předškoláky“ pohádkovým představením „Školička víly Pohádky" 

               a odpolední posezení s rodiči u ohýnku / opékání buřtů/

                         

 

  1. Spolupráce s rodiči

            V I .pol. školního roku jsme uskutečnili setkání rodičů, při kterém jsme se jich také i zeptali na nedostatky školy z jejich pohledu, na náměty, nápady, negativní i pozitivní připomínky, na náměty akcí pro děti, frekvenci třídních schůzek a provozní dobu školy. Z rozhovoru s rodiči vyplynulo to, že rodiče jsou s chodem školy spokojeni. Drobné připomínky se objevily v oblasti provozní doby. Zde jsme se rodičům pokusili vysvětlit situaci školy (tedy její způsob financování pedagogických pracovníků, specifika daná pedagogické profesi a provozu školy).                                               

                                                                       7                                                        

            Zřejmě díky tomu se situaci podařilo vyřešit a rodiče ochotně hledali řešení pro vyzvedávání svých dětí. Prozatím tento problém dále řešen nebyl a ani rodiče nepřišli opětovně s požadavkem prodloužení provozní doby školy. Dále rodiče upozornili na školní výlet pro děti, který v posledních letech realizován nebyl. Tento požadavek jsme kladně přijali a školní výlet pro děti zorganizovali. Z jednání s rodiči nevzešly žádné další závažnější připomínky. Tento způsob šetření a získávání informací od rodičů nám vyhovuje. Můžeme o dané věci společně diskutovat, rodiče se více i poznají.

            Během setkání, kterých se rodiče ve velké míře zúčastňují, byly projednány a upřesněny podmínky provozu školy včetně výkladu nejdůležitějších bodů školního řádu.  Připomenutí těchto informací rodiče ocenili a většina z nich se je také snažila dodržovat.

            Rodiče jsme se snažili zapojit do chodu školy, a to prostřednictvím úkolů, které dostávali děti, spolupráce při organizování hlavně maškarního karnevalu, cykloakce „Ohnišťanského pedálu“ apod. Oblibu si získaly i „tvořivé dílny“ probíhající přímo v mateřské škole či společné vánoční vystoupenírozloučení s předškoláky na závěr školního roku.

            Také možnosti konzultací rodičů a učitelek byly v rámci setkání s rodiči zmíněny. Rodiče měli možnost komunikovat a řešit problémy týkající se dětí či školy během scházení či rozcházení dětí přímo s učitelkou. Nabídnuta byla i možnost individuální konzultace s ředitelkou či učitelkou na základě předešlé domluvy. Tuto možnost rodiče nevyužívají.  

 

  1. Spolupráce s dalšími odborníky

      Během školního roku jsme se pokusili navázat spolupráci s odborníky, jejichž práce s pedagogickou praxí souvisí. Jednalo se hlavně o spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Hradci Králové v oblasti logopedické péče. Návštěva logopeda se nám bohužel nepodařilo uskutečnit. Alespoň jsme po předchozím šetření a pozorování dětí, doporučili rodičům, aby samy navštívili logopedickou poradnu, také i v Hořicích.                 Neopomenutelná byla také spolupráce s lékařskou společností Prima Vizus o.s

.    

                                                                 8

      Ta rodičům nabídla preventivní screeningové vyšetření zraku. Toto vyšetření proběhlo v průběhu běžného dne v mateřské škole. Rodiče být přítomni nemuseli, pouze podepsali souhlas.

      Závěry vyšetření byly rodičům opět předány přes školu. Doufáme, že spolupráce s podobnými organizacemi budou více prohlubovat a opakovat. V případě možností lze spolupráci s odborníky rozšířit a nabídnout setkání s nimi přímo rodičům. V rámci projektu „Zvyšování kvality výuky na MŠ“, jsme uskutečnili první přednášku „Stravování předškolních dětí s ochutnávkou“. Přednášející lektorka Radka Drobná, výživová poradkyně. Plánujeme další přenášky např. na téma „Školní zralost“, „Medové povídání pro děti i dospělé“.

 

7.    Materiálně technické vybavení školy, opravy

 

Ve šk.roce 2016/2017 jsme zakoupili repasované počítače, takže má počítač i paní vedoucí šk.jídelny. Dále jsme zakoupili novou tiskárnu do kanceláře v přízemí. Do kuchyně kuchyňský robot. Ve sklepě jsme nechali vyrobit nový regál na venkovní hračky. Dětem jsme pořídili nový potah na molitanové kostky, nové podsedáky místo stávajících polštářků, nové dřevěné “Hospodářství” a jiné hračky i stavebnice, kterých je nyní v MŠ dostatek i pro dvouleté děti.

      

 

8.    Cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout

 

-        prohlubovat vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na seminářích DVPP

-        v rámci projektu „Zvyšování kvality na MŠ Ohnišťany“ vysílat p. učitelku Štanclovou na jiné mateřské školy ( v počtu tři) a získat zkušenosti, které bude moci uplatnit na naší mateřské škole.

-        podporovat a rozvíjet spolupráci se zřizovatelem, klubem důchodců, hasiči

9

-        rozšířit spolupráci s odborníky – uskutečnit v rámci projektu „Zvyšování kvality výuky na MŠ Ohnišťany“ alespoň tři přednášky pro rodiče

-        rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči

-        nadále realizovat systematickou přípravu dětí nastupujících do základní školy

-        vypracovat kvalitní vzdělávací program školy, který bude efektivně a účelně využíván

-        intenzivněji se věnovat dětem s OMJ

 

 

 

 

          Výroční zpráva o činnosti školy za šk.rok 2016/2017 bude zveřejněna na nástěnce školy a webových stránkách MŠ : www.obecohnistany.cz.

 

 

 

V Ohnišťanech 30.června 2017                                                        Tučková Ilona

                                                                                                          …………………………..

                                                                                                                      Řed.školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala :       Tučková Ilona, řed. školy

 

 

                                                                       1

Obsah :

 

1.     Základní informace o škole                                                           3

 

2.     Informace o zaměstnancích                                                           4

3.   Údaje o počtech dětí                                                                       4

2.1           Zápis do mateřské školy pro šk.rok 2016/2017                    4

 

3.     Výsledky vzdělávací činnosti mateřské školy                              5

 

4.1       Individuální práce s předškolními dětmi                              6

4.1       Akce školy                                                                            6

      5.   Spolupráce s rodiči                                                                         7

      6.   Spolupráce s dalšími odborníky                                                    8

      7.   Materiál technické vybavení školy, opravy budovy                    9

      8.   Cíle, které bychom chtěli dosáhnout                                             9

 

     

     

 

 

 

 

 

2

1.    Základní informace o škole

 

            Zřizovatelem mateřské školy je Obec Ohnišťany. Mateřská škola je od 1.1.2003 samostatným právním subjektem. Do školského rejstříku je zapsána jako Mateřská škola, 503 54 Ohnišťany.

Identifikátor :

IČO :                          710 042 46

IZO :

Telefon :                     495 496 534

Mobil :                       739 447 512

E-mail :                      ms.ohnistany@centrum.cz

WWW :                      www.obecohnistany

Právní forma :            příspěvková organizace

Provozní doba :          6,45 – 15,30 hodin

Kapacita :                   24

Počet tříd :                  1 smíšené oddělení

Výše úplaty:               300,- Kč měsíčně za dítě

Počet ped. prac.:        2

Řed.školy :                 Ilona Tučková

Učitelka :                    Jana Štanclová

Počet provoz.zam. :   2

Ved.šk.jíd.+ kuch. :    Václava Brezinová

Školnice :                   Kateřina Vraštilová

 

 

 

 

3

2.    Informace o zaměstnancích

 

           Ve školním roce 2015/2016 skončila ve funkci vedoucí šk. jídelny a kuchařky paní Naděžda Kuncová, která odešla pečovat o své nemohoucí rodiče. V prosinci 2015 nastoupila na tuto pozici paní Václava Brezinová z Nového Bydžova. Svůj pracovní poměr ukončila po vzájemné dohodě v červnu 2016. Měla pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.6.2016.

            Během školního roku si p. ředitelka i p. učitelka rozšiřovaly svou odbornou kvalifikaci v závislosti na nabídce Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hradci Králové i dalších institucí.  Vzájemně si pak předávaly zkušenosti.

 

            Povinných školení se zúčastní i provozní zaměstnanci :

-        BOZP

-        Hygienické minimum

 

3.    Údaje o počtech dětí

 

Tento šk. rok byl zahájen 1. 9. 2015. Do MŠ bylo zapsáno 22 dětí, z tohoto počtu bylo 12 dívek a 10 chlapců. Do MŠ dochází 5 dětí  z Ohnišťan, 2 děti ze Šaplavy, 9 dětí ze St.Smrkovic, 2 děti z Chomutic, 1 dítě Nevrátic a 3 děti z Tereziných Darů.

V tomto šk. roce nám odešlo 8 dětí do základní školy.

 

3.1                   Zápis do mateřské školy pro školní rok 2016/2017

 

Proběhl ve dnech 2.5. – 13. 5. 2016 . Rodiče nás mohli navštívit s dětmi denně

        od 10,00 – 15,30 hod.        

 

Zapisovaly se  děti , které dovršily v srpnu 2016 – 2 roky věku.

Přednost měly děti předškolní, starší a děti s trvalým pobytem v Ohnišťanech.

 

 

4

4.    Výsledky vzdělávací činnosti mateřské školy

 

Vzhledem k tomu, že třída školy je heterogenního věkového složení, je velice náročné uspořádat vzdělávací nabídku tak, aby všem dětem vyhovovala. Proto jsme se snažili pracovat s dětmi skupinově i individuálně. Individuální práce probíhala v dopoledních hodinách během scházení dětí, ale i odpoledne v době klidového režimu, kdy nejstarší děti, pokud neusnou, vstávají dříve.                                                                                                                                      Individuální práce se zaměřovala na rozvoj těch oblastí dítěte, které je třeba podporovat a stimulovat.

Během jednotlivých zpracovávaných týdenních témat jsme se snažili u dětí  rozvíjet všech pět oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem. Vše probíhalo v závislosti na věku a individuálních schopnostech dětí.

1. Oblast biologická - dítě a jeho tělo. Podporována byla tělesná i fyzická zdatnost dětí, úroveň hrubé i jemné motoriky, koordinace a manipulace s předměty denní potřeby. Předány byly i poznatky z oblasti anatomie lidského těla, zdravého životního stylu, péče o zdraví a bezpečnost.

2. Oblast psychologická - dítě a jeho psychika. Děti byly vedeny k udržení a uchování duševní pohody a klidu. Podporována byla psychická zdatnost a odolnost v náročnějších životních situacích. Rozvoj byl zaměřen i na oblast citů, vůle a myšlenkových operací.

3. Oblast interpersonální - dítě a ten druhý. V počátku roku jsme prostřednictvím těchto aktivit směřovali k navázání nových přátelství, přijetí nových dětí do kolektivu. Vytvářeny byly základy pro respektování druhých lidí, navazování kontaktů i komunikace s vrstevníky či staršími osobami.

4. Oblast sociokulturní - dítě a společnost. V této oblasti jsme se zaměřili na seznamování dětí se zvyklostmi a tradicemi naší země, přijímání jiných kultur a jejich respektování. Cílem bylo naučit děti přijímat základní všeobecně uznávané společenské, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenských hodnot.

5. Oblast enviromentální - dítě a jeho svět. Zde bylo využito zejména okolního prostředí školy, prostřednictvím něhož jsme děti vedli k lásce a ochraně živé i neživé přírody. Zároveň jsme se zaměřili na oblast ekologickou.

5

            Přestože naše škola nenabízí žádné další doplňkové kroužky či programy, snažíme se na náměty a zájmy dětí reagovat zařazováním různých aktivit do dopoledního řízeného programu, jako je např. tanec, zájem o hudbu, cvičení na Gymnastik-Ballech apod.

 

4.1  Individuální práce s předškolními dětmi

       Specifickou skupinu dětí v naší mateřské škole tvoří děti těsně před nástupem do základní školy. Průběžně děti na školu připravujeme – pravidelným doplňováním pracovních listů, grafických listů, individuální práce s Logico Picolo. O škole si povídáme a navštěvujeme ZŠ Karlova ul. v Novém Bydžově, kde se děti seznámí se školním prostředím. V době zápisu do ZŠ si děti hrají na školu, přinesou do mateřské školy ukázat svoji školní tašku. V příštím školním roce bychom rádi navštívili s dětmi i ZŠ Smidary.                                                                         

4.2  Akce školy

       Celoroční program a činnost školy jsme se snažili v maximální možné míře zpestřovat v podobě nejrůznějších akcí nejen pro děti z MŠ a jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Výčet veškerých akcí pořádaných v rámci školy uvádí následující seznam:

I.pol.šk.roku

15.9. – schůzka rodičů– informace týkající se organizace školního roku 2015/16

od  17.9.  probíhal „plavecký výcvik" - 10 lekcí v Plaveckém areálu Hořice               

14.10 návštěva "Obecní knihovny" v Ohnišťanech

22. 10.  - návštěva divadelního představení v Jiráskově divadle v Novém Bydžově                                                                                                   pohádka s názvem „Když jde kůzle otevřít“                                                                                                                                                                                                                                         24.11  - “Vánoční tvořivá dílna” – pro rodiče s dětmi

30.11. - advent na zámku Karlova Koruna na téma : „Vánoce letem světem“ – vlakem

14.12. - "Posezení u vánočního stromku s rodiči" - maminky zajistily pohoštění     

16.12. „posezení s důchodci u vánočního stromku“ - pásmo písní, říkanek s podzimní a  zimní tématikou, co jsme se ve školce doposud naučili. Zpěv vánočních koled.

18 . 12. - "návštěva prvňáčků v MŠ" - společné hry a posezení s našimi bývalými školáčky

6

II.pol.šk.roku

19.1. – „Copak čápy asi trápí"- návštěva divadelního představení v MŠ Beruška v Chlumci    

24.2. -  „Maškarní rej“- rodiče dětem připraví na odpolední maškarní masku a nosily

                                          příspěvky do tomboly.

29.2.  – „fotografování" – jednotlivců, rodiče mohly přivést i sourozence.

 

4.3.   -  „Perníková chaloupka"návštěva loutkového divadélka v Ostroměři.

                                                          

16.3. -  „Jarní tvořivá dílna“ pro rodiče i sourozence - téma „velikonoce“     

                                            

29.4. -  „Rej čarodějnic“- děti přišly již ráno přestrojené za čarodějnice

 

17.5. - „fotografování " - skupinka + předškoláci na tablo, Mohly se fotit                                                                 i jednotlivě nebo s kamarádem.

 

26.5. -  „školní výlet“ - zámek"Loučeň - bludiště" + ZOO Chleby

 

1.6.   -  „MDD" – výlet do Sloupna na "Pirátské dobrodružství"- vlakem

 

      4.6.   -  „Ohnišťanský pedál“  - XVIII.ročník – cykloturistické akce pro rodiče s dětmi.

                                                             Losovali jsme dětské kolo.

 

8.6.  -   „Olympiáda MŠ“ - sportovní hry pro starší děti v Novém Bydžově - vlakem

 

23.6. -  „Rozloučení s předškoláky“ - loutková pohádka „Pohádka dračí aneb trable s  

                                                                   s princeznou“ – po pohádce byly naši předškoláci

                                                                   „pasováni na školáky“

 

 

5.    Spolupráce s rodiči

 

     Na počátku školního roku jsme se zaměřili na zjištění potřeb, ale i nedostatků školy z pohledu rodičů. Každému z nich byl nabídnut anonymní dotazník, ve kterém mohli sdělovat své náměty, nápady, negativní i pozitivní připomínky. Dotazník se zaměřil i na náměty akcí pro děti, frekvenci třídních schůzek a provozní dobu školy. Ze závěrů  dotazníkového šetření vyplynulo to, že rodiče jsou s chodem školy spokojeni. Drobné připomínky se objevily v oblasti provozní doby. Zde jsme se rodičům pokusili vysvětlit situaci školy (tedy její způsob financování pedagogických pracovníků, specifika daná pedagogické profesi a provozu školy).

                                                                 7

 Zřejmě díky tomu se situaci podařilo vyřešit a rodiče ochotně hledali řešení pro vyzvedávání svých dětí. Prozatím tento problém dále řešen nebyl a ani rodiče nepřišli opětovně s požadavkem prodloužení provozní doby školy. Dále rodiče upozornili na školní výlet pro děti, který v posledních letech realizován nebyl. Tento požadavek jsme kladně přijali a školní výlet pro děti zorganizovali. Z dotazníkového šetření nevzešly žádné další závažnější připomínky.

            Během třídních schůzek, kterých se rodiče ve velké míře zúčastňují, byly projednány a upřesněny podmínky provozu školy včetně výkladu nejdůležitějších bodů školního řádu.  Připomenutí těchto informací rodiče ocenili a většina z nich se je také snažila dodržovat.

            Rodiče jsme se snažili zapojit do chodu školy, a to prostřednictvím úkolů, které dostávali děti, spolupráce při organizování hlavně maškarního karnevalu, cykloakce Ohnišťanského pedálu apod. Oblibu si získaly i tvořivé dílny probíhající přímo v mateřské škole či společné vánoční vystoupení a rozloučení s předškoláky na závěr školního roku.

            Také možnosti konzultací rodičů a učitelek byly v rámci třídních schůzek zmíněny. Rodiče měli možnost komunikovat a řešit problémy týkající se dětí či školy během scházení či rozcházení dětí přímo s učitelkou. Nabídnuta byla i možnost individuální konzultace s ředitelkou či učitelkou na základě předešlé domluvy. Tuto možnost rodiče nevyužívají.  

 

  1. Spolupráce s dalšími odborníky

      Během školního roku jsme se pokusili navázat spolupráci s odborníky, jejichž práce s pedagogickou praxí souvisí. Jednalo se hlavně o spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Hradci Králové v oblasti logopedické péče. Návštěva logopeda se nám bohužel nepodařilo uskutečnit. Alespoň jsme po předchozím šetření a pozorování dětí, doporučili rodičům, aby samy navštívili logopedickou poradnu, také i v Hořicích.

Neopomenutelná byla také spolupráce s lékařskou společností Prima Vizus o.s. Ta rodičům nabídla preventivní screeningové vyšetření zraku. Toto vyšetření proběhlo v průběhu běžného dne v mateřské škole. Rodiče být přítomni nemuseli, pouze podepsali souhlas.

8

 Závěry vyšetření byly rodičům opět předány přes školu.  Doufáme, že spolupráce s podobnými organizacemi budou více prohlubovat a opakovat. V případě možností lze spolupráci s odborníky rozšířit a nabídnout setkání s nimi přímo rodičům (např. v oblasti školní zralosti dětí stravování předškolních dětí apod.).

  1. Materiálně technické vybavení školy, opravy

 

V roce 2015 jsme nechali zhotovit truhlářskou firmou Smejkal nové šatní skříňky pro děti v chodbě. Je jich nyní 24. Každé dítě má svoji skříňku. Lavičky pro děti do chodby.                  V roce 2016 jsme nechali zhotovit opět truhlářskou firmou Smejkal nové skříňky do prostřední herny na stavebnice, pomůcky a metodický materiál.

 

  1. Cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout

-        prohlubovat vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na seminářích DVPP

-        podporovat a rozvíjet spolupráci se zřizovatelem, klubem důchodců, hasiči

-        rozšířit spolupráci s odborníky

-        rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči

-        nadále realizovat systematickou přípravu dětí nastupujících do základní školy

-        vypracovat kvalitní vzdělávací program školy, který bude efektivně a účelně využíván

-        dovybavit průběžně mateřskou školu hračkami a pomůckami pro skupinu 2-3 letou

-        zapojit se do projektu „chůva v MŠ“

-        získat vhodnou kandidátku na tuto pozici

-        získat novou a spolehlivou ved.šk.jídelny a zároveň kuchařku

          Výroční zpráva o činnosti školy za šk.rok 2015/2016 bude zveřejněna na nástěnce školy a webových stránkách MŠ : www.obecohnistany.cz.

                                                                                                          …………………………….

V Ohnišťanech 30.června 2016                                                                    Řed. školy                 

                                                                       9

Mateřská škola, 503 54 Ohnišťany

Tel. 495496534                                                                         IČ 71004246

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

za šk.rok 2016 -2017

 

 

 

 

 

Vypracovala :       Tučková Ilona, řed. Školy                                                                                                                                            

 

 

                                                                      1

Obsah :

 

1.     Základní informace o škole                                                           3

 

2.     Informace o zaměstnancích                                                           4

3.   Údaje o počtech dětí                                                                       4

2.1           Zápis do mateřské školy pro šk.rok 2017/2018                    4

 

3.     Výsledky vzdělávací činnosti mateřské školy                              5

 

4.1       Individuální práce s předškolními dětmi                              6

4.1       Akce školy                                                                            6

      5.   Spolupráce s rodiči                                                                         7

      6.   Spolupráce s dalšími odborníky                                                    8

      7.   Materiál technické vybavení školy, opravy budovy                    9

      8.   Cíle, které bychom chtěli dosáhnout                                             10

 

     

     

 

 

 

 

 

2

1.    Základní informace o škole

 

            Zřizovatelem mateřské školy je Obec Ohnišťany. Mateřská škola je od 1.1.2003 samostatným právním subjektem. Do školského rejstříku je zapsána jako Mateřská škola, 503 54 Ohnišťany.

Identifikátor :

IČO :                          710 042 46

IZO :

Telefon :                     495 496 534

Mobil :                       739 447 512

E-mail :                      ms.ohnistany@centrum.cz

WWW :                      www.obecohnistany

Právní forma :            příspěvková organizace

Provozní doba :          6,45 – 15,30 hodin

Kapacita :                   24

Počet tříd :                  1 smíšené oddělení

Výše úplaty:               300,- Kč měsíčně za dítě

Počet ped. prac.:        2

Řed.školy :                 Ilona Tučková

Učitelka :                    Jana Štanclová

Chůva :                       Gabriela Mlejnková

Počet provoz.zam. :   2

Ved.šk.jíd.+ kuch. :    Pavlína Urbanová

Školnice :                   Lenka Končická

 

 

 

3

2.    Informace o zaměstnancích

 

Od 1.9.2016 nastoupila na pozici kuchařky a ved. šk. jídelny paní Pavlína Urbanová ze Sloupna. Předešlá paní kuchařka Václava Brezinová pracovní poměr ukončila po vzájemné dohodě v červnu 2016. Měla pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.6.2016.                         V říjnu ukončila také pracovní poměr paní Vraštilová Kateřina, která pracovala v naší MŠ po dobu sedmi let jako školnice. Na její pozici nastoupila paní Lenka Končická.                    Od listopadu se u nás vytvořila pozice „chůvy“, která byla od 1.1.2017 placena z evropských fondů. Do té doby ji platil zřizovatel MŠ, tj. OÚ Ohnišťany.    

            Během školního roku si p. ředitelka i p. učitelka rozšiřovaly svou odbornou kvalifikaci v závislosti na nabídce Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hradci Králové i dalších institucí.  Vzájemně si pak předávaly zkušenosti.

 

            Povinných školení se zúčastní i provozní zaměstnanci :

-        BOZP

-        Hygienické minimum

 

3.    Údaje o počtech dětí

 

Tento šk. rok byl zahájen 1. 9. 2016. Do MŠ bylo zapsáno 22 dětí, z tohoto počtu bylo 7 dívek a 15 chlapců. Do MŠ dochází 6 dětí  z Ohnišťan, 1 dítě ze Šaplavy, 7 dětí ze St.Smrkovic, 2 děti z Chomutic, 1 dítě z Chotělic, 1 dítě z Lískovic a 4 děti z Tereziných Darů.

V tomto šk. roce nám odešly 2 děti do základní školy.

3.1                   Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

V tomto šk. roce proběhl jednotný zápis 2-3. 5. 2017. Rodiče nás mohli navštívit s dětmi denně od 10,00 – 15,30 hod.

            Zapisovaly se  děti , které dovršily v srpnu 2017 – 2 roky věku.

Přednost měly děti předškolní, starší a děti s trvalým pobytem v Ohnišťanech.

 

                                                                       4

4.    Výsledky vzdělávací činnosti mateřské školy

 

Vzhledem k tomu, že třída školy je heterogenního věkového složení, je velice náročné uspořádat vzdělávací nabídku tak, aby všem dětem vyhovovala. Proto jsme se snažili pracovat s dětmi skupinově i individuálně. Individuální práce probíhala v dopoledních hodinách během scházení dětí, ale i odpoledne v době klidového režimu, kdy nejstarší děti, pokud neusnou, vstávají dříve.                                                                                                                                      Individuální práce se zaměřovala na rozvoj těch oblastí dítěte, které je třeba podporovat a stimulovat.

Během jednotlivých zpracovávaných týdenních témat jsme se snažili u dětí  rozvíjet všech pět oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem. Vše probíhalo v závislosti na věku a individuálních schopnostech dětí.

1. Oblast biologická - dítě a jeho tělo. Podporována byla tělesná i fyzická zdatnost dětí, úroveň hrubé i jemné motoriky, koordinace a manipulace s předměty denní potřeby. Předány byly i poznatky z oblasti anatomie lidského těla, zdravého životního stylu, péče o zdraví a bezpečnost.

2. Oblast psychologická - dítě a jeho psychika. Děti byly vedeny k udržení a uchování duševní pohody a klidu. Podporována byla psychická zdatnost a odolnost v náročnějších životních situacích. Rozvoj byl zaměřen i na oblast citů, vůle a myšlenkových operací.

3. Oblast interpersonální - dítě a ten druhý. V počátku roku jsme prostřednictvím těchto aktivit směřovali k navázání nových přátelství, přijetí nových dětí do kolektivu. Vytvářeny byly základy pro respektování druhých lidí, navazování kontaktů i komunikace s vrstevníky či staršími osobami.

4. Oblast sociokulturní - dítě a společnost. V této oblasti jsme se zaměřili na seznamování dětí se zvyklostmi a tradicemi naší země, přijímání jiných kultur a jejich respektování. Cílem bylo naučit děti přijímat základní všeobecně uznávané společenské, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenských hodnot.

5. Oblast enviromentální - dítě a jeho svět. Zde bylo využito zejména okolního prostředí školy, prostřednictvím něhož jsme děti vedli k lásce a ochraně živé i neživé přírody. Zároveň jsme se zaměřili na oblast ekologickou.

                                                                       5

            Přestože naše škola nenabízí žádné další doplňkové kroužky či programy, snažíme se na náměty a zájmy dětí reagovat zařazováním různých aktivit do dopoledního řízeného programu, jako je např. tanec, zájem o hudbu, cvičení na Gymnastik-Ballech apod.

4.1  Individuální práce s předškolními dětmi

       Specifickou skupinu dětí v naší mateřské škole tvoří děti těsně před nástupem do základní školy. Průběžně děti na školu připravujeme – pravidelným doplňováním pracovních listů, grafických listů, individuální práce s Logico Picolo. O škole si povídáme a navštěvujeme ZŠ Karlova ul. v Novém Bydžově, kde se děti seznámí se školním prostředím. V době zápisu do ZŠ si děti hrají na školu, přinesou do mateřské školy ukázat svoji školní tašku. V příštím školním roce bychom rádi navštívili s dětmi i ZŠ Smidary.                                                 

4.2  Akce školy

       Celoroční program a činnost školy jsme se snažili v maximální možné míře zpestřovat v podobě nejrůznějších akcí nejen pro děti z MŠ a jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Výčet veškerých akcí pořádaných v rámci školy uvádí následující seznam:

I.pol.šk.roku

20. 9. - návštěva dětí z MŠ Beruška z Chlumce nad Cidl.

22.9. - měření zraku  Prima Visus

koncem měsíce října proběhla v naší mateřské škole "výstava dýní". Rodiče se také této výstavy zúčastnili.. Obdrželi na schůzce rodičů malou dýni a měli za úkol doma s dětmi dýni vyřezat a přinést na výstavu.

11.11.  proběhl „Den otevřených dvěří", v době  od 8,00 hod do 18,00 hod.

16. 11. - focení dětí od 10,45 hod. Fotily se i sourozenci. 

19.11. - výstava dětských prací na "Vánoční výstavě" v obecní hospodě v Ohnišťanech

14.12. - "Dopolední posezení s důchodci u vánočního stromku" / od 9, 30 hod. / - pásmo písní, říkanek s podzimní a zimní tématikou, co jsme se ve školce doposud naučili. Zpěv vánočních koled.

14.12. - "Posezení u vánočního stromku s rodiči" - od 15,30 hod.                                    Maminky zajistily pohoštění / vánoční cukroví /.

16 12. - "návštěva prvňáčků v MŠ" - společné hry a posezení s našimi bývalými školáčky      /od 14, 30 hod. /

leden 2017 - loutkové představení pohádky"Zlatovláska" – divadélko z Miletína

 

6

II.pol.šk.roku

2.3.    -  Maškarní rej“- rodiče dětem připravili na dopolední maškarní masku

                                      a přinesli příspěvky do tomboly.               

13.3.  – „Radovanovy radovánky"– návštěva Jiráskova divadla v Novém Bydžově      

17.3.  –   první lekce programu "Zdravý úsměv" – přednášky studentky VOŠ zdravotní,

               kde se děti zábavnou formou seznámily se správnou péčí o svoje zoubky

22.3.  – „Stravování předškolních dětí"- s ochutnávkou

              /lektorka Radka Drobná, výživová poradkyně – přednáška pro rodiče s dětmi/

6.4.   -  „Jarní tvořivá dílna“ – pro rodiče s dětmi - téma „velikonoce“

28.4. -  „Rej čarodějnic“- děti přišly přestrojeni za čarodějnice                                       .                              17.5.  –„Pohádkový les" – procházka lesem v okolí Prasku spojená s plněním pohádkových 

              úkolů a malou odměnou /pořádá MŠ Palackého, Nový Bydžov/

24.5.  – „fotografování " - skupinka + předškoláci na tablo                                             

29.5.  -  „MDD" – "Jízda na elektrických autíčkách" – spojená s dopravní výchovou -                         na sportovním hřišti                                                                                                   - 

      10.6.  -  „Ohnišťanský pedál“ -XIX.ročník cykloturistické akce pro rodiče s dětmi

15.6.  -  „Olympiáda MŠ“ - sportovní hry pro starší děti v Novém Bydžově

22.6.  -  „Rozloučení s předškoláky“ pohádkovým představením „Školička víly Pohádky" 

               a odpolední posezení s rodiči u ohýnku / opékání buřtů/

                         

 

  1. Spolupráce s rodiči

            V I .pol. školního roku jsme uskutečnili setkání rodičů, při kterém jsme se jich také i zeptali na nedostatky školy z jejich pohledu, na náměty, nápady, negativní i pozitivní připomínky, na náměty akcí pro děti, frekvenci třídních schůzek a provozní dobu školy. Z rozhovoru s rodiči vyplynulo to, že rodiče jsou s chodem školy spokojeni. Drobné připomínky se objevily v oblasti provozní doby. Zde jsme se rodičům pokusili vysvětlit situaci školy (tedy její způsob financování pedagogických pracovníků, specifika daná pedagogické profesi a provozu školy).                                               

                                                                       7                                                        

            Zřejmě díky tomu se situaci podařilo vyřešit a rodiče ochotně hledali řešení pro vyzvedávání svých dětí. Prozatím tento problém dále řešen nebyl a ani rodiče nepřišli opětovně s požadavkem prodloužení provozní doby školy. Dále rodiče upozornili na školní výlet pro děti, který v posledních letech realizován nebyl. Tento požadavek jsme kladně přijali a školní výlet pro děti zorganizovali. Z jednání s rodiči nevzešly žádné další závažnější připomínky. Tento způsob šetření a získávání informací od rodičů nám vyhovuje. Můžeme o dané věci společně diskutovat, rodiče se více i poznají.

            Během setkání, kterých se rodiče ve velké míře zúčastňují, byly projednány a upřesněny podmínky provozu školy včetně výkladu nejdůležitějších bodů školního řádu.  Připomenutí těchto informací rodiče ocenili a většina z nich se je také snažila dodržovat.

            Rodiče jsme se snažili zapojit do chodu školy, a to prostřednictvím úkolů, které dostávali děti, spolupráce při organizování hlavně maškarního karnevalu, cykloakce „Ohnišťanského pedálu“ apod. Oblibu si získaly i „tvořivé dílny“ probíhající přímo v mateřské škole či společné vánoční vystoupenírozloučení s předškoláky na závěr školního roku.

            Také možnosti konzultací rodičů a učitelek byly v rámci setkání s rodiči zmíněny. Rodiče měli možnost komunikovat a řešit problémy týkající se dětí či školy během scházení či rozcházení dětí přímo s učitelkou. Nabídnuta byla i možnost individuální konzultace s ředitelkou či učitelkou na základě předešlé domluvy. Tuto možnost rodiče nevyužívají.  

 

  1. Spolupráce s dalšími odborníky

      Během školního roku jsme se pokusili navázat spolupráci s odborníky, jejichž práce s pedagogickou praxí souvisí. Jednalo se hlavně o spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Hradci Králové v oblasti logopedické péče. Návštěva logopeda se nám bohužel nepodařilo uskutečnit. Alespoň jsme po předchozím šetření a pozorování dětí, doporučili rodičům, aby samy navštívili logopedickou poradnu, také i v Hořicích.                 Neopomenutelná byla také spolupráce s lékařskou společností Prima Vizus o.s

.    

                                                                 8

      Ta rodičům nabídla preventivní screeningové vyšetření zraku. Toto vyšetření proběhlo v průběhu běžného dne v mateřské škole. Rodiče být přítomni nemuseli, pouze podepsali souhlas.

      Závěry vyšetření byly rodičům opět předány přes školu. Doufáme, že spolupráce s podobnými organizacemi budou více prohlubovat a opakovat. V případě možností lze spolupráci s odborníky rozšířit a nabídnout setkání s nimi přímo rodičům. V rámci projektu „Zvyšování kvality výuky na MŠ“, jsme uskutečnili první přednášku „Stravování předškolních dětí s ochutnávkou“. Přednášející lektorka Radka Drobná, výživová poradkyně. Plánujeme další přenášky např. na téma „Školní zralost“, „Medové povídání pro děti i dospělé“.

 

7.    Materiálně technické vybavení školy, opravy

 

Ve šk.roce 2016/2017 jsme zakoupili repasované počítače, takže má počítač i paní vedoucí šk.jídelny. Dále jsme zakoupili novou tiskárnu do kanceláře v přízemí. Do kuchyně kuchyňský robot. Ve sklepě jsme nechali vyrobit nový regál na venkovní hračky. Dětem jsme pořídili nový potah na molitanové kostky, nové podsedáky místo stávajících polštářků, nové dřevěné “Hospodářství” a jiné hračky i stavebnice, kterých je nyní v MŠ dostatek i pro dvouleté děti.

      

 

8.    Cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout

 

-        prohlubovat vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na seminářích DVPP

-        v rámci projektu „Zvyšování kvality na MŠ Ohnišťany“ vysílat p. učitelku Štanclovou na jiné mateřské školy ( v počtu tři) a získat zkušenosti, které bude moci uplatnit na naší mateřské škole.

-        podporovat a rozvíjet spolupráci se zřizovatelem, klubem důchodců, hasiči

9

-        rozšířit spolupráci s odborníky – uskutečnit v rámci projektu „Zvyšování kvality výuky na MŠ Ohnišťany“ alespoň tři přednášky pro rodiče

-        rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči

-        nadále realizovat systematickou přípravu dětí nastupujících do základní školy

-        vypracovat kvalitní vzdělávací program školy, který bude efektivně a účelně využíván

-        intenzivněji se věnovat dětem s OMJ

 

 

 

 

          Výroční zpráva o činnosti školy za šk.rok 2016/2017 bude zveřejněna na nástěnce školy a webových stránkách MŠ : www.obecohnistany.cz.

 

 

 

V Ohnišťanech 30.června 2017                                                        Tučková Ilona

                                                                                                          …………………………..

                                                                                                                      Řed.školy