Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Geoportál

geoportal

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální stavy toků

21.6.2019 00:50

Aktuální výška:

14 cm

21.6.2019 00:50

Aktuální výška:

20 cm

21.6.2019 00:45

Aktuální výška:

25 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Nový Bydžovnormální
Lázně Bělohradnormální
Rohoznicenormální

 

czechpoint

 

Kotlíkové dotace

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 MATEŘSKÁ ŠKOLA, 503 54 OHNIŠŤANY

 

ŠKOLNÍ ŘÁD


Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Ohnišťany /dále jen mateřská škola/a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky i nepedagogickými pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

 

 

I. Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

MŠ Ohnišťany poskytuje předškolní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Čas her a poznávání“, který byl vytvořen na základě Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR čj.321405/2004 a konkrétně stanoví cíle, formy a obsah vzdělávání podle podmínek MŠ Ohnišťany.

 

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, ve věku od 2 do 6 let.

Naším cílem je přispívat k všestrannému rozvíjení osobnosti,stavíme do středu dítě s jeho přirozenými potřebami a jeho postupně se rozšiřující komunikaci se světem. Chceme, aby děti byly aktivními tvůrci a měly možnost se uplatnit po svém. Vytváříme podmínky pro rozvoj nadaných dětí, dětí s vadami řeči / individuální přístup/ a dětí s OMJ, v MŠ využíváme pro výše uváděné děti podpůrných opatření.

Vzdělávací program předpokládá otevření školy rodičům a jejich podílení se na práci mateřské školy. Program podporuje u dětí fyzický vývoj, vývoj sociálně emocionální, rozvoj inteligence a myšlení, rozvoj tvořivosti a aktivity, samostatnosti, rozvíjí řečové a komunikační schopnosti a matematicko-logické představy dětí. ŠVP je k dispozici na nástěnce v chodbě.

 

II. Práva a povinnosti dětí

Práva dítěte jsou zakotvena v dokumentu nazvaném Úmluva o právech dítěte z roku 1989. Úmluva je založena na čtyřech základních principech:

·       Právo na přežití

·       Právo na rozvoj

·       Právo na ochranu

·       Právo na účast

Další práva dítěte (vybráno z Úmluvy o právech dítěte, 1989):

·       Právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

·       Právo formulovat své názory

·       Právo na svobodu projevu, myšlení, svědomí a náboženství

·       Právo na soukromí

·       Právo na ochranu před tělesným či duševním násilím, urážením či zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním

·       Právo duševně či tělesně postiženého dítěte na prožití plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru, umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti

·       Právo na vzdělání, právo na hru

·       Právo na výchovu, která směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, rozumových i fyzických schopností, k úctě k rodičům, k vlastní kultuře, jazyku a národním hodnotám i k jiným civilizacím, k přípravě na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu porozumění, míru, rovnosti pohlaví, snášenlivosti a přátelství mezi národy a etnickými skupinami

·       Právo dítěte z národnostních a jiných menšin na užívání vlastního jazyka a kultury

·       Právo na odpočinek a volný čas

·       Právo na ochranu před hospodářským vykořisťováním, před vykonáváním jakékoliv práce, která je pro ně nebezpečná

 

Povinnosti dítěte:

·       Povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ

·       Povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy

·       Povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami

 

 

III. Práva a povinnosti rodičů

1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Kontakt rodičů s učitelkami i ředitelkou je umožněn denně při předávání dětí, závažnější problémy lze řešit s ředitelkou školy kdykoliv po předchozí domluvě.

2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí.
3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí.
4. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy,příjmení,svěření dítěte do péče, telefonní kontakt).
5. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
6. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
7. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.
8. Předávat dítě výhradně učitelkám ve třídě – neposílat je samotné. Zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník :

-  se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

-  informuje telefonicky ředitelku mateřské školy,

-  řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na úřad, který je podle zákona č.   359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle zákona č. 283/1991 Sb.,

-  podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené sobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. S dítětem setrvává na území mateřské školy.

9. Oznámit ředitelce školy skutečnost o odkladu školní docházky jejich dítěti, předat vyjádření PPP a pediatra  / nejpozději do konce června příslušného roku / jinak nebudou počítány do docházky na příští školní rok.

 

 

IV. Přijímání dětí do mateřské školy

            Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. V případě volné kapacity lze přijmout i dítě mladší, pokud je přiměřeně tělesně i psychicky vyspělé. Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice.
1. Zápis dětí do Mateřské školy v Ohnišťanech probíhá v budově mateřské školy.                    Termín 2 – 3.5.
2. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy.
3. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
4. Kriteria k přijímání dětí jsou následující:

1) Děti, které v dalším školním roce zahájí povinnou školní docházku.

    Docházka těchto dětí je do mateřské školy od 1.1.2017 povinná. Povinné předškolní

    vzdělávání má formu pravidelné docházky,a to v rozsahu stanovené prováděcím právním

    předpisem tj. 4 hodiny denně.

    V Mateřské škole v Ohnišťanech je stanoveno od 8,00 – 12,00 hod. Rodiče jsou povinni

    do 3 dnů dítě omluvit písemně a předat písemnou omluvenku v MŠ nebo na emeilové

    adrese : skolka2@centrum.cz

2) Děti s trvalým bydlištěm na území obce Ohnišťany, v  pořadí dle data narození od

    nejstaršího k nejmladšímu.

5. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.
6. Do mateřské školy lze zařadit i děti (od dvou let), jejichž zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek. Doba docházky není omezena.

7. Rodiče při zápisu obdrží Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V  žádosti je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře. Řádně vyplněný tiskopis vrátí v co nejkratším termínu k rukám ředitelky školy.
Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy, a to ve správním řízení.
8. Při přijetí do mateřské školy obdrží rodič list nazvaný Školní matrika. Tento vrátí řádně vyplněný nejdéle do začátku školního roku, ve kterém je dítě do MŠ přijato.
9. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.
V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.

 

 

V. Provoz mateřské školy

1. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 hodin do 16.00 hodin (škola se v 6.30 hod. odemyká a v 16.00 uzavírá), rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16.00 hod. uzamčena.
2. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6.30 hodin. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte. Rodiče mohou děti přivádět dle svého uvážení v průběhu dopoledne, z důvodu zapojování dětí do různých činností v průběhu dne preferujeme příchod do 8.00 hodin.
3. Děti je možno vyzvednout po obědě, nejlépe od 12,30 hod do 13,00 a po odpolední svačině od 14.45 hodin, dále pak podle potřeby rodičů. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je rodič vždy povinen oznámit učitelce na třídě, případně nepedagogickým pracovnicím.
4. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v tiskopise Zmocnění o odvádění dítěte z MŠ (jméno a příjmení konkrétní osoby). Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku rodičem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby, která dítě vyzvedne, podpis zákonného zástupce.

5. Režim dne mateřské školy je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku a odpočinku. 

 

Organizace dne:

 

6, 30 -   9, 30

volné hry, komunitní kruh, pohybové aktivity, dopolední 
svačina (8, 45 – 9, 00), skupinové a individuální činnosti

9,45 – 11,45

pobyt venku

11, 45 – 12, 30

příprava na oběd, oběd

12, 30 – 14, 15

hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky, odpočinek
 (děti s nižší potřebou spánku průběžné vstávání a klidné hry)

14, 15 – 16, 00

vstávání, odpolední svačina (14, 40 – 14, 55), grafomotorika, 
volné hry,  (převážně venku), rozchod dětí

 


6. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 8 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.
7. Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.
8. Nepřítomnost dítěte musí rodiče včas nahlásit předem (pokud je známa). V případě náhlé nepřítomnosti podá rodič zprávu neprodleně. Nepřítomnost lze omluvit osobně, telefonicky, formou sms zprávy. Po nepřítomnosti je nutné nahlásit, odkdy dítě opět nastoupí do mateřské školy (stejnou formou jako v případě nepřítomnosti). Rodič musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.

 

 

VI. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole

1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
2. Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim. Rodiče se mohou s ředitelkou dohodnout na nejvhodnějším postupu.
3. Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky.
V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, a to ani takové, jako jsou kapky proti kašli, proti rýmě apod.
Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.
Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Taktéž jsou rodiče povinni hlásit výskyt vší. Zavšivené děti do mateřské školy nepatří.
4. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče neprodleně telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.
5. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg apod.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
6. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze, silný mráz…) ven s dětmi nevychází.
7. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady), a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.
8. Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, bačkory, teplákovou soupravu pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek). Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem do sáčku u přihrádky i náhradní spodní prádlo. Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji.

 

 

VII. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

VIII. Úplata za předškolní vzdělávání

1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy. Dle novely školského zákona má dítě nárok na 12 měsíců bezplatného vzdělávání v MŠ (§ 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).
2. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty je zveřejněn na místě určeném pro informace rodičům a rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitelka školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok (tedy od 1.9 do 30. 6.) Během uzavření MŠ o letních prázdninách se úplata neplatí. Pouze pokud provoz zasahuje některými dny do měsíce července a srpna. Pak rodič zaplatí 30,- Kč za jeden den.

3. Úplatu rodič zaplatí vždy se stravným a to 21 a 22.tm. vedoucí školní jídelny. Rodiče, kteří posílají platbu na účet, bude připsána dohromady se stravným poslední den toho daného měsíce.Účet MŠ – 1085853399/0800. VS je měsíc a rok /např. 917 – září a rok 2017/.
4. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Písemná žádost se podává ředitelce školy předem a musí obsahovat:
- komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození nebo snížení)
- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte
- doložení odůvodnění (např. potvrzení odboru státní sociální podpory)
- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele
Osvobozen od úplaty bude rodič, který pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže.
5. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole, a to i v případě, že dítě v daném měsíci nenavštívilo mateřskou školu ani jeden den. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

 

IX. Stravování

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

2. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 7, 00 hodin dne nástupu. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 7, 00 hodin daného dne. Pokud dítěti stravu rodiče včas neodhlásí, mohou si pro stravu přijít v době od 11.15 do 11.30 hodin do kuchyně MŠ. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu plus další režijní náklady zaplatit. Přihlášky a odhlášky provádějte osobně nebo telefonicky do mateřské školy na mob.číslo 736162392, nejlépe formou sms.

3. Změnu způsobu stravování (př.svačina+oběd na svačina+oběd+svačina) je možno uskutečnit vždy od nového měsíce.
4. Rodiče uhradí poplatek za stravování 21 a 22.tm. vedoucí školní jídelny v hotovosti. Pokud to nestihnou, musí poslat platbu již na účet MŠ. Rodiče, kteří platí bezhotovostním převodem zašlou částku včas,tj. aby byla připsána poslední den v měsíci na účet MŠ. Číslo účtu 1085853399/0800. Variabilním symbolem je měsíc a rok na který platí / př. 917 – září 2017/. Do poznámek napíší jméno dítěte. Pokud zákonný zástupce neuhradí poplatky i stravné dle pokynů ředitelství školy nebude dítě přijato do mateřské školy až do té doby, kdy dojde k uhrazení těchto poplatků!!!

5. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

 

X. Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

 

 

XI. Platnost a účinnost

Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení 01. 09. 2016

Aktualizace 1.9.2017

 

 

 

 

                                                                                                                      Ilona Tučková