Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Geoportál

geoportal

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální stavy toků

24.8.2019 14:40

Aktuální výška:

15 cm

24.8.2019 14:40

Aktuální výška:

19 cm

24.8.2019 14:45

Aktuální výška:

23 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Nový Bydžovnormální
Lázně Bělohradnormální
Rohoznicenormální

 

czechpoint

 

Kotlíkové dotace

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Evaluační zpráva za I.pol.šk.roku 2017/2018

Mateřská škola Ohnišťany

 

 

Podmínky ke vzdělávání

Od 1.1.2003 je Mateřská škola, Ohnišťany  právním subjektem - příspěvkovou organizací zřízenou usnesením zastupitelstva obce Ohnišťany dne 27.9. 2002. Činnost příspěvkové organizace - mateřská škola je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, školský zákon a vyhláškou č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání. Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování a stravování vlastních zaměstnanců podle ustanovení vyhlášky č.84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o závodním stravování.

            Mateřská škola je jednotřídní  předškolní zařízení se školní jídelnou. Kapacita je 24 dětí. Na školní rok 2017/2018 bylo zapsáno 22 dětí. Součástí právního subjektu je školní jídelna s kapacitou 50 strávníků. Stravovací služby poskytuje pro děti mateřské školy a zaměstnance MŠ. Je umístěna v přístavbě budovy.

            V tomto šk. roce jsme mohli díky překrývání učitelek zavést provozní dobu od 6,30 – 16,00 hod. Což někteří rodiče uvítali, ale více využívají odpoledního prodloužení.

 

Realizace vzdělávacího programu

 

Dne 1.září 2017 jsme zahájili šk. rok 2016/2017 s počtem 22 dětí.  Z tohoto počtu bylo 15 chlapců a 7 dívek.  V měsíci září se nám jeden chlapec odhlásil z MŠ a nastoupil do MŠ v Hořicích. Měl velké adaptační problémy a proto se rodiče rozhodli vrátit ho po 14 dnech z Hořic k nám do mateřské školy. V měsíci listopadu nastoupila jedna dívka z Tereziných Darů a jedna dívka ukončila docházku z důvodů stěhování. V prosinci nastoupila dvouletá dívka, která se přestěhovala z Mostu do Tereziných Darů. Nyní máme počet 23 dětí, z toho 15 chlapců a 8 dívek.                                                                              S dětmi pracovaly nadále p. ředitelka Tučková Ilona a p. učitelka Jana Štanclová. Od září nadále pracovala s dvouletými dětmi chůva p.Gabriela Mlejnková, kterých bylo v tomto šk.roce 3. Od 1. 12. nastoupila do naší MŠ paní učitelka Linda Jirečková, která byla přijata na překrývání učitelek. Většinou na pobyt venku.

Učitelky vytvářely v souladu se Školním vzdělávacím programem školy „Čas her a poznávání“ -  týdenní třídní plány a pracovaly s tzv. Konkretizovanými očekávanými výstupy. Činnosti spontánní i řízené učitelky zařazovaly ve formách prožitkového učení prostřednictvím her a řešením praktických situací, které se vyskytly i neplánovaně. Úspěšně probíhal rozvoj komunikačních, poznávacích, estetických a pohybových dovedností. Dařilo se vytvářet prostor k rozvoji fantazie, jemné motoriky a tvořivosti dětí. Děti rádi tvořily, malovaly a jejich výtvarné práce jsme vystavovali v šatně pro rodiče. Také jsme se zúčastnily „vánoční výstavy“ Klubu důchodců v hostinci v |Ohnišťanech.                                                                                                                              Dále jsme se snažili vytvářet předpoklady pro čtenářské dovednosti dětí četbou před odpoledním odpočinkem, návštěvou místní knihovny v Ohnišťanech, výstavkou pohádkových knih dětí, které si donesly do mateřské školy při tématu „Kamarádi z večerníčků“.  Nejstarší děti poznávaly mnoho písmenek při zařazování techniky hláskování slov. Děti získávaly mnoho vědomostí a dovedností v promyšlených nabízených činnostech, které směřovaly k naplňování kompetencí.                                           Vedli jsme děti k pozitivnímu vztahu ke kultuře. V listopadu jsme navštívili Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově a shlédli pohádku „Jak hloupý Honza čaroval“.  Děti dramatizovaly pohádky k týdenním tématům v převlecích, pomocí maňásků, prstových loutek. V prosinci jsme se zajeli naladit na vánoční atmosféru na zámek „Hrádek“ u Nechanic, kde pořádali „Advent na zámku“.

Zdravotní péče na škole je prováděna otužováním, odpočinkem při otevřeném okně, vycházkami do přírody za každého počasí, vhodným oblečením, aby nedocházelo k přehřátí dětí nebo naopak k prochladnutí.

Po obědě provádíme hygienu úst. Děti konzumují dostatečné množství ovoce a zeleniny. Pravidelně s dětmi cvičíme, také na Gymnastik-Ballech. Firma „Prima Vizus“ provedla v naší mateřské škole kontrolu očí u dětí. Rodiče si toto vyšetření hradí samy a nahlásí děti na vyšetření dle svého zájmu. Koncem září jsme letos také začali jezdit do Plaveckého areálu v Hořicích na plavecký kurz (10 lekcí ).                                         Učitelky naplňování ŠVP průběžně vyhodnocovaly, zaměřily se na efektivní využití podnětů z reálných podmínek školy i jejího okolí. Dle potřeby jsme každý den hodnotily v „Přehledu výchovné práce“, hodnocení učitelky prováděly po týdnu, spolupracovaly a předávaly si informace o dětech. Naší snahou bylo přihlížet i k přáním dětí a k jejich nápadům. Náplně týdenních plánů jsme dotvářely společně s dětmi ( děti nosily literaturu, obrázky, CD, DVD k tématu).Nejdůležitější a nejtěžší bylo sjednotit působení paní učitelek, chůvy i paní učitelky na překrývání.

Třídní dokumentace byla vedena na dobré úrovni, rodiče včas informovaly učitelky o změnách ve zdravotním stavu dětí, pravidelně omlouvali jejich nepřítomnost. Od nového šk. Roku rodiče omlouvají předškolní děti písemně. Záznamy v tiskopisech pedagogické diagnostiky dětí byly pravidelně doplňovány a dle výsledků a po domluvě obou učitelek se postupovalo ve výchovně vzdělávacím působení. Učitelky hodnotily děti vzhledem k věkovým zvláštnostem a individuálním možnostem.

 Individuálně pracují převážně s dětmi s vadami řeči, s odloženou šk. docházkou (jedno dítě) a s dětmi s OMJ (2 děti ). Letos se nám podařilo pozvat logopedku z Hradce Králové, která provedla „depistáž dětí“ a rodičům jsme předali písemné doporučení logopedky.

 

 

Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi

 

Uspořádali jsme „podzimní pracovní dílnu“ pro rodiče s dětmi.  Pro rodiče jsme uspořádali před vánočními svátky „posezení u vánočního stromku s vystoupením“. Chtěli bychom uspořádat přednášku „Medové povídání pro děti i dospělé“ a „Skolní zralost“. Rodiče se mohou se svými dětmi zúčastnit i cykloturistické akce „Ohnišťanský pedál“, kterou pořádá mateřská škola ve spolupráci s rodiči. Letos již jubilejní XX. Ročník.

Spolupracujeme s Klubem důchodců. Pravidelně každý rok zveme všechny důchodce k „posezení u vánočního stromku s vystoupením“, zúčastnili jsme se jejich výstavy v místním hostinci svými výrobky.

Místní hasiči nám pomohli připevnit světýlka na vánoční stromek před mateřskou školou a při té příležitosti dětem ukázali hasičské auto i výzbroj.

 

 

Výsledky dalších dlouhodobých záměrů

 

Zaměřovali jsme se na ekologickou výchovu, děti jsme vedli k péči o přírodu, nosíme v zimě zvířátkům do lesa sušené kaštany, učíme se jak se chovat v lese. Na procházku lesem si také vyjíždíme do Prasku na akci „Pohádkový les“.                                      Pravidelně nás navštěvuje zástupkyně chovné stanice z Hořic v Podkrkonoší paní Mazuchová se svými dravými ptáky. Některé poznatky ze života dravců jsme si zopakovali a mnoho dalších informací jsme se dozvěděli.                                                  

Děti vedeme ke sportu přípravou na cykloturistickou akci „Ohnišťanský pedál“, která má již dlouholetou tradici a zúčastňují se jí nejen rodiče s našimi dětmi z MŠ, ale i ostatní rodiny z Ohnišťan, z blízkého i vzdáleného okolí. V příštím šk. roce budeme pořádat již jubilejní XX.ročník. Losovat se bude opět dětské kolo a jiné pěkné ceny od sponzorů.

Dále se pravidelně zúčastňujeme „Olympiády dětí“ v Novém Bydžově.

Učitelky se aktivně vzdělávaly a své poznatky se snažily uplatňovat v praxi ( viz. přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovnic).

 Veřejnost informujeme o činnosti mateřské školy pravidelně v místním „Ohnišťanském zpravodaji“.

                           

 

Materiální podmínky

 

      Na začátku roku jsme nechali nainstalovat, dle požadavků hygieny žaluzie do třídy, přípravny i kuchyně. Zakoupili jsme do kuchyně topinkovač a varnou konvici.

      Pod stromeček děti dostaly pěkné dřevěné stavebnice, dřevěný trakař, který chceme používat na delší vycházky např. do lesa, k vodárně. Mnohé stavebnice jsou určeny pro děti dvouleté, neboť bylo potřeba je doplnit.

     

 

 

Z hodnocení pedagogů  vzešly tyto záměry pro předškolní vzdělávání ve II. pol.  školního roku 2017/2018 :

 

-     budeme klást důraz na rozvoj tvořivého myšlení, při herních situacích a řízených činnostech budeme uplatňovat individuální přístup a přiměřenost podle schopností dítěte, snažit se o vyváženost spontánních a řízených činností

-     pracovat s individuálně chlapcem, který má odloženou školní docházku dle individuálního plánu, domlouvat se mezi sebou o jeho posunu k lepšímu, pracovat dle doporučení PPP

-     nadále vytvářet předpoklady pro čtenářské dovednosti, rozvíjet matematické předpoklady ( vzdělávání pedagogů)

-     nadále se zaměřovat na dodržování pitného režimu v průběhu dne

-     snažit se ovlivňovat vztahy dětí prosociálním směrem (prevence šikany a vandalismu), vést děti k přátelství

-     další vzdělávání pedagogických pracovníků bude podle vytvořeného plánu dle nabídky vzdělávacích center v Hradci Králové – zaměřit se na oblast logopedie, předmatematická gramotnost, grafomotorika, speciální školství, kreativní semináře - inspirace k tvořivým činnostem aj.,

-     nadále vytvářet odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí a pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou

-     seznamovat rodiče při setkání se záměry vzdělávacího plánu v oblasti výchovy a utváření osobnosti dítěte, týdenní plány pedagoga vyvěšovat pro rodiče na nástěnce, aktuální vyvěšování nových písní, básní, pracovní listy…

-     snažit se z rozpočtu na rok 2018 pořídit počítač pro děti

-     v rámci projektu „Zvyšování kvality výuky na MŠ Ohnišťany“, bychom rádi uskutečnili přednášku pro rodiče „Školní zralost“ a přednášku pro rodiče s dětmi „Medové povídání pro děti i dospělé“ v měsících leden, únor

 

 

 

 

 

Hodnocení I.pol. školního roku 2017-2018 a tato evaluační zpráva byla projednána

na pedagogické radě dne: 8. 1. 2018

 

 

 

 

Četla :                                                                                   Zapsala :

 

Štanclová Jana, učitelka                                                     Tučková Ilona, řed.MŠ                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                  

 

 

Mlejnková Gabriela, chůva

 

                                                                                                 

                                                                              

Jirečková Linda, učitelka

Koncepční záměr

 

       „Abychom pochopili pravidla environmentálního chování a dokázali se jimi řídit, potřebujeme vlastnosti a schopnosti jako jsou : láska k přírodě, omezování vlastních potřeb, šetrnost, schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám a schopnost vlastního úsudku a jednání. Předpokladem pro rozvoj těchto vlastností je ochota poznat sám sebe a síla pracovat na sobě. Základy je proto nutné položit již u malých dětí“.

                                                      /Elfriede Pausewangová/

 

        MOTTO : G.B.SHAW

Naučili jsme se lítat v povětří jako ptáci, potápět se, jako ryby. Zbývá jediné, naučit se žít na Zemi jako lidé“.

 

Naše mateřská škola využívá ke svému záměru především polohu a prostředí, ve kterém se nachází.Naším záměrem je vést děti ke kladnému vztahu k přírodě, ke sportu a k péči o své zdraví.

 

Záměr z hlediska vzdělávání:                     

 • cykloturistická akce „Ohnišťanský pedál“, která má v naší MŠ již dlouholetou tradici. Zúčastní se jí děti i jejich rodiče, které navštěvují MŠ.  Záměrem je, aby i po odchodu z MŠ se k této akci vracely s celou rodinou, příbuznými i kamarády. Vedeme je k lásce k cyklosportu, výlety na kolech šetří  přírodu /ekolog.hledisko/, účastníci se učí bezpečnosti v silničním provozu apod.
 • pravidelnými vycházkami do přírody, nejen v okolí MŠ, ale i do nedalekého lesa, vedeme děti k lásce k přírodě a šetrnému zacházení s ní
 • účastníme se projektu „Aby Alenka nestonala“, ve kterém jde především o zdraví dětí,ale i jejich kamarádů i blízkých

   

Naším záměrem bylo také v rámci finančních možností postupná modernizace budovy i jejího vybavení. Tento záměr se nám již z větší části podařilo uskutečnit.


 Záměr z hlediska materiálního:
 

 • vytvořili jsme pracovní místnost „ředitelnu“ v I.patře budovy
 • vytvořili jsme pracovní místnost pro praní a žehlení prádla ve sklepě MŠ
 • podřezání zdí ve sklepě a odvlhčení sklepa
 • obnovili jsme nábytek pro pomůcky a hračky
 • po vymalování, bylo provedeno obložení třídy se stolečky a herny
 • zakoupeny nové záclovny
 • zlepšili technický stav střechy na přístavbě
 • došlo ke změně vytápění budovy / z elektrického na plynové /
 • byla provedena rekonstrukce šatny provozních zaměstnanců i dětí
 • na zahradu byl zakoupen „domeček“ pro hru dětí

   

 • chtěli bychom ještě vybavit školu funkčními ICT pro práci učitelek a  i pro děti
 • vylepšit prostor pro hru dětí na zahradě pro mladší věkovou skupinu
 • zajistit bezpečnostně i esteticky lehátka pro odpočinek dětí

   

 • Naším záměrem bylo také získat zájemce o naši mateřskou školu i z okolních obcí.

Záměr z hlediska naplněnosti dětmi se podařil. Naši MŠ navštěvují děti z těchto obcí:

 

 • z obce Šaplava
 • z obce St.Smrkovice
 • z obce Chotělice
 • z obce Lískovice
 • z obce Tereziny Dary
 • z obce Chomutice

   

  Zapojili jsme se do projektu v rámci „výzvy č.22 – OP VVV -Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a získali tak pro naši MŠ finanční částku 241.000,- na zajištění péče o děti mladší 3 let.

   

Projednáno na pedagog. radě dne 29.9.2016            Zapsala : Tučková Ilona, řed. ško