Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Geoportál

geoportal

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální stavy toků

26.9.2020 07:10

Aktuální výška:

40 cm

26.9.2020 07:10

Aktuální výška:

21 cm

26.9.2020 07:15

Aktuální výška:

30 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Nový Bydžovnormální
Lázně Bělohradnormální
Rohoznicenormální

.kanalizace
Dostavba kanalizace Ohnišťany, publicita projektu

czechpoint

Kotlíkové dotace

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Mateřská škola Ohnišťany,

Ohnišťany 42, Ohnišťany 503 54

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Č.j. MŠ//2019

 

Úvodní ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy Ohnišťany, jako statutární orgán školy, v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“), v platném znění, vydává tento školní řád.

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Ohnišťany, Ohnišťany 42, Ohnišťany 503 54 (dále jen mateřská škola)         a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

 

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami (zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

MŠ Ohnišťany poskytuje předškolní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Čas her a poznávání“, který byl vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR č.j. 321405/2004

a konkrétně stanoví cíle, formy a obsah vzdělávání podle podmínek v MŠ Ohnišťany.

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí, ve věku od 2 do 7 let.

Našim cílem je přispívat k všestrannému rozvíjení osobnosti dítěte, stavíme do středu dítě s jeho přirozenými potřebami a jeho postupně se rozšiřující komunikací se světem. Chceme, aby děti byly aktivními tvůrci a měly možnost se uplatnit po svém. Poskytujeme speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváříme podmínky pro rozvoj nadaných dětí, dětí s OMJ, integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebamiv MŠ využíváme pro výše uváděné děti podpůrných opatření. Vzdělávací program předpokládá otevření školy rodičům a jejich podílení se na práci mateřské školy. Program podporuje u dětí fyzický vývoj, vývoj sociálně emocionální, rozvoj inteligence a myšlení, rozvoj tvořivosti a aktivity, samostatnost, rozvíjí řečové a komunikační schopnosti a matematicko-logické představy dětí. ŠVP je k dispozici na nástěnce v chodbě a na webových stránkách školy.

 

Zřizovatelem MŠ je Obec Ohnišťany. MŠ je zařazena do sítě škol, má právní subjektivitu       a hospodaří jako příspěvková organizace.

 

 

 

Organizace provozu mateřské školy

 

 

Co děláme celý den ??????

 

Dobrý den…

Od 6.30 se začínáme scházet v naší školce a hned se můžeme pustit do hraní, kreslení, malování, vybrat si jeden z našich hracích koutků a hrát si v něm s kamarády…..

 

Ráno začínáme písničkou, básničkou, říkankou či pranostikou……

Když už jsme všichni, sejdeme se v ranním kruhu, kde se společně přivítáme. Sdělíme si nové zážitky a domluvíme se, co budeme celý den dělat.

 

Ve zdravém těle zdravý duch……

Při cvičení si protáhneme celé tělo a zahrajeme si pohybové hry. Po cvičení máme veliký hlad. Dobrá svačinka nám dodá sílu do další práce.

 

Zvídavé děti……

Po svačině si vyprávíme, stříháme, lepíme, malujeme, modelujeme, bádáme, tkáme na tkalcovských stavech, tvoříme, jsme kreativní, zpíváme, hrajeme divadlo a tancujeme. Dovídáme se spoustu nových, zajímavých a užitečných informací.

 

Chystáme se ven…….

Na vycházky chodíme do přírody, do lesa, poznáváme okolí školy. Pokud nám přeje počasí, hrajeme si na školní zahradě.

Když se blíží poledne, spěcháme na oběd. Samozřejmě nezapomeneme na čisté ruce.

 

Povídám, povídám pohádku….

Po obědě odpočineme na lehátku a posloucháme pohádku. Kdo si odpočine, může jít „pracovat“ ke stolečku, tak aby nerušil kamarády, kteří spí.

 

Na shledanou…..

Po odpolední svačince si hrajeme, povídáme, dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne a těšíme se na příchod maminky, tatínka, babičky, dědy……..

 

 

Rámcový režim dne

 

Organizace dne:

6, 30 -   9, 30

volné hry, komunitní kruh, pohybové aktivity, dopolední 
svačina (8, 45 – 9, 00), skupinové a individuální činnosti, tvoření

9,45 – 11,45

pobyt venku

11, 45 – 12, 30

  

příprava na oběd, oběd

12, 30 – 14, 15

hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky, odpočinek
(děti s nižší potřebou spánku průběžné vstávání a klidné hry)

14, 15 – 16, 00       

vstávání, odpolední svačina (14, 40 – 14, 55), grafomotorika, 
dokončování toho, co jsme dopoledne nestihli

 

volné hry,  (při vhodném počasí i venku), rozchod dětí


 

Nespavé aktivity – individualizace vzdělávání

 

 • seznamování s PC a práce na PC,
 • vykreslování a vybarvování mandal + práce s mandalou,
 • práce na tkalcovských stavech,
 • kreslení, malování, tvoření,
 • LOGICO PICCOLO,
 • příprava předškoláků na školu,
 • prohlížení pohádkových knih a encyklopedií.

 

 

Adaptace dětí na MŠ

 

Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. Je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce – je jim to umožněno.

 

Denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů, Školy v přírodě, spaní dětí v MŠ, Školního plesu, Dětského karnevalu a podobných akcí.

 

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, vichřice, prudký déšť, bouřka, mlha, znečištěné ovzduší, teplota pod -10 stupňů nebo vysoké teploty v letních měsících.

 

 

I. Přijímací řízení

 

Školní rok 2019/2020 začíná 2.9. 2019 a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku.

 

Provoz mateřské školy je od 6.30 – 16.00 hod.

 • děti se scházejí do 8.15 hod., je možná individuální dohoda s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů
 • předškolní děti (rok před nástupem do ZŠ) se scházejí do 8.00 hodin nejpozději!

 

Zápis dětí do mateřské školy Ohnišťany na následující školní rok probíhá v měsíci květnu, vyhlašuje se v období od 2.5. do 16.5., v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a vyhlášením v obecním rozhlase. Přesný termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

 

Dítě do mateřské školy přijímá, na základě písemné žádosti rodičů, ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole v den zápisu nebo        na webových stránkách školy. Vyplněné a od lékaře potvrzené přihlášky vrátí do 14 dnů zpět do MŠ.  Po ukončení zápisu obdrží rodiče do jednoho měsíce rozhodnutí o nepřijetí dítěte     do mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí se písemně nezasílá.

 

Evidenční list dítěte nazvaný „Školní matrika“ rodiče obdrží společně se žádostí o přijetí dítěte do MŠ v den zápisu. Vyplněný jej odevzdají spolu se žádostí do 14 dnů ředitelce MŠ.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vakcinace podle očkovacího kalendáře není pro přijetí do mateřské školy povinná pro děti, které dosáhnou 5 let věku před datem 1. 9. 2019, a musí se tedy podle školského zákona zapojit od následujícího školního roku do povinného předškolního vzdělávání. Děti starší 5 let tedy mohou být od září přijaty do mateřské školy i bez kompletního povinného očkování.

 

Při přijímacím řízení se ředitelka školy řídí Směrnicí o přijímání dětí do mateřské školy Ohnišťany s názvem „Kritéria přijímacího řízení“.

 

O přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje ředitelka školy dle vnitřní směrnice o přijímání dětí do mateřské školy Ohnišťany.

 

Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou součástí žádosti

o přijetí k předškolnímu vzdělávání a měsíc před přijímacím řízením zveřejněna na webových stránkách školy současně se zveřejněním termínu přijímacího řízení a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky), nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1).

 

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud tomu nebrání naplněná kapacita školy.

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

O zařazení dítěte s podpůrným opatřením do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, se využívá pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám dětí. Vytváříme ty nejoptimálnější podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení, ke komunikaci s ostatními a k dosažení co největší samostatnosti dítěte. Poskytujeme individuální podporu v rámci vzdělávání, využíváme služeb asistenta pedagoga, poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení. Ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami využíváme Individuální vzdělávací plány.

 

Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.
V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.

 

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně              po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé,                 že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Vzdělávání dětí nadaných

 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

Vzdělávání dětí dvouletých

 

K docházce do mateřské školy se mohou zařadit také děti od dvou let věku, na základě vyjádření pediatra, případně psychologa, ale pouze v případě, že je dvouleté dítě vedené k samostatnosti a samo používá WC, a je schopno dodržovat hygienické návyky, v neposlední řadě je nutné, aby přijímané dvouleté dítě bylo emocionálně vyzrálé.

 

O přijetí dítěte může ředitelka školy rozhodnout výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu 1 – 3 měsíce, a to v případě není-li při zápisu do mateřské školy zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

 

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ                   na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace   o provozu MŠ.

 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně           v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy.

 

Základní informace o provozu mateřské školy obdrží rodiče v den zápisu – formou bulletinu, další informace, průběh adaptace apod. na schůzce v měsíci červnu.

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro 5-leté děti od začátku následujícího školního roku        do zahájení povinné školní docházky (§ 34 odst. 1),

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 souvislých hodin denně v době      od 8.00 hod. do 12.00 hod. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst.2). Pokud zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a) a může mu být v přestupkovém řízení udělena pokuta až do výše 5 000 Kč. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské školepokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání následovně -absence nepřesahující 14 kalendářních dnů - mailem, telefonicky nebo osobně, absence delší než 14 kalendářních dnů – písemné doložení důvodů (omluvenka ve třídě u paní učitelky - prosté vyjádření zákonných zástupců), absence delší než 1 měsíc – dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je lékařské potvrzení.

Zákonný zástupce dítěte je povinen do 3 kalendářních dnů od výzvy doložit důvody nepřítomnosti dítěte (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 školského zákona). Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem se zákonným zástupcem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí OSPOD (§ 34a odst. 4). Povinnost omlouvat absenci není dána v období školních prázdnin (viz. organizace školního roku v základních a středních školách).

 

 Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

 

Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (při udělení odkladu povinné školní docházky),
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

                                            

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě                  v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (§ 34a odst. 4).

O individuální předškolní vzdělávání dítěte může zákonný zástupce požádat i v průběhu školního roku. V tomto případě lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, přebírá plnou zodpovědnost          za vzdělávání tohoto dítěte. Dítě, které je individuálně vzděláváno, nemá nárok zúčastnit se aktivit pořádaných MŠ (divadla, kroužky, výlety, plavání,…).

 

Náležitosti oznámení

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

 

Oblasti vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno: (§ 34b odst. 3)

 1. odkaz na RVP PV
 2. odkaz na ŠVP MŠ
 3. odkaz na KOV (konkretizované výstupy)

 

Způsob a termíny ověření

 

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 1. způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

Zákonný zástupce je povinen přinést k ověření tyto podklady:

 • VV práce dítěte – kresba, malba, grafomotorika, výrobky dítěte,
 • seznam literatury (která je dítěti předčítaná),
 • seznam básní, písní, říkadel (které dítě zná),
 • foto dítěte při činnostech.

 

 1. termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku)

Zákonný zástupce je povinen dostavit se s dítětem k přezkoušení v tomto termínu:

 • řádný termín - první pracovní den po 15. listopadu,
 • náhradní termín - první pracovní den po 30. listopadu.

 

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech    a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

 

Ukončení individuálního vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte ve správním řízení, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4). Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek u dětí se SVP a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

 

 

II. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

 

Mateřská škola je při vzdělávání dětí a s ním přímo souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet jim podmínky pro jejich zdravý vývoj. Vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému životnímu stylu (po stránce tělesné, psychické a sociální). V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví   a zdravého životního stylu patří: sebedůvěra, samostatnost, sebejistota, podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu po účasti na pohybových aktivitách, schopnost přizpůsobit se životu v sociální komunitě, otevřeně vnímat okolní svět, schopnost přiměřeně a kriticky myslet a rozhodovat se, seberozvíjet se, motivovat děti k aktivnímu poznávání a prožívání, rozvíjet estetické a tvořivé cítění, systematicky rozvíjet dovednosti, které vedou k osvojení zdravého životního stylu. Optimálním preventivním působením je důsledná realizace RVP pro předškolní vzdělávání. Podrobně rozpracováno v Malém preventivním programu MŠ.

 

Ředitelka je povinna zajistit bezpečnost prostřednictvím pedagogů nad dětmi při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných školou.

 

Opatření v průběhu vzdělávací činnosti:

 

 1.  Učitelka je zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, jimi pověřené osoby, nebo jiných zaměstnanců školy,         do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám, nebo jinému zaměstnanci školy (asistent pedagoga, chůva).
 2. Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.
 3. Nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech zajistí dohled jiné pracovnice MŠ.
 4. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky, či jiné ostré   a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnice.
 5. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení musí zkontrolovat, zda je tělovýchovné nářadí v pořádku.
 6. Při převlékání v šatně vykonává stálý dozor, sama se obléká až, když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt ustrojených dětí v šatně.
 7. Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ věnuje učitelka péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě pouze na základě písemného zmocnění.
 8. Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení v Přehledu výchovné práce

(metodický pokyn BOZP 2005).

 

Opatření při akcích a výletech:

 

 1. Ředitelka rozhoduje na základě náročnosti akce o počtu dětí a o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí.
 2. V době kurzu plavání je učitelka vždy přítomna u bazénu, pomáhá dětem s pomůckami, doprovází je na WC.

 

Opatření při úrazu:

 

 1. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úrazu. V případě potřeby zavolají lékařskou pomoc nebo zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonného zástupce dítěte.
 2. Každý, i drobný úraz, bude zaznamenán do knihy úrazů.

 

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

 

Uložení prostředků první pomoci:

 

 • hlavní školní lékárničky jsou umístěné na zdi v dětské umývárně a v kanceláři (šatně) provozních zaměstnanců, vedle kuchyně
 • na veškeré akce a přesuny dětí mimo areál mateřské školy (platí i pro delší vycházky) musí učitelky v zájmu poskytnutí první pomoci nosit s sebou přenosnou lékárničku (malá příruční lékárnička první pomoci),
 • pro velké akci mimo školu (škola v přírodě, výlet, apod.) slouží cestovní brašna první pomoci,
 • za vybavení lékárničky odpovídá učitelka (zdravotník), která též kontroluje záruční dobu zdravotnického materiálu.

 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 

 1. V integrovaných blocích ŠVP se zaměřujeme na prevenci sociálně patologických jevů a diskriminaci;
 2. Vytvořit pozitivní klima třídy, aby děti docházely do mateřské školy s důvěrou, otevřeností, s pocitem bezpečí a nebály se o problémech hovořit;
 3. Zamezit všem možným způsobům šikany, jejich náznakům, projevům; (dítě x dítě, dospělí x dítě);
 4. Vychovávat ke zdravému způsobu života;
 5. Společně s dětmi vytvářet pravidla společného soužití a jejich respektováním předcházet projevům nepřátelství a násilí;
 6. Vytvářet podmínky pro využití hezky stráveného času v mateřské škole s orientací     na určité zájmové aktivity;
 7. Systematicky vzdělávat učitelky v metodikách preventivní výchovy;
 8. Prohloubit spolupráci s rodiči (nebát se při podezření kontaktovat ředitelku školy);
 9. Nabízet možnosti zajištění poradenského pracoviště;
 10. Ve vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky, kouření, kouření i elektronických cigaret a manipulace s otevřeným ohněm.

 

 

 

III. Platby v mateřské škole

 

V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání vždy v konkrétním roce směrnicí, kterou vydává ředitelka školy. Zde se stanoví výše, úhrada, doba, osvobození, prominutí či snížení úplaty a sankce za neplacení. Výše měsíční úplaty se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti ve stejné výši a je zveřejněna na přístupném místě v MŠ nejpozději do 30.6. předcházejícího roku.

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (platí od 1.9.2017)

 

 

Výše stravného je stanovena Provozním řádem školní jídelny – vývěska v šatně.

Úplatu za předškolní vzdělávání je zákonný zástupce povinen uhradit do 20. dne v měsíci bezhotovostní platbou na účet školy. Odhlášená strava se odečítá. Případné přeplatky  se převádějí do následujícího měsíce.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena Směrnicí k úplatě za předškolní vzdělávání, která je vyvěšena v šatně.

 

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla v MŠ, stravovalo vždy. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu v MŠ přijato!

 

 

Způsob platby

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné narušení provozu mateřské školy a současně důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Všechny platby probíhají bezhotovostně přímo na daný účet mateřské školy, jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo, které přidělí každému dítěti vedoucí školní jídelny.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy. Dle novely školského zákona má dítě nárok na 12 měsíců bezplatného vzdělávání v MŠ (§ 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).
Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty je zveřejněn na místě určeném pro informace rodičům a rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitelka školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok (tedy od 1.9 do 30. 6.) Během uzavření MŠ o letních prázdninách se úplata neplatí. Pouze pokud provoz zasahuje některými dny do měsíce července a srpna. Pak rodič zaplatí 30,- Kč za jeden den.

Úplatu rodič zaplatí vždy se stravným a to do 20. tm. na účet mateřské školy. Na účet bude připsána dohromady se stravným poslední den toho daného měsíce. Účet MŠ – 1085853399/0800. VS je měsíc a rok /např. 919 – září a rok 2019/.
Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Písemná žádost se podává ředitelce školy předem a musí obsahovat:
- komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození nebo snížení)
- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte
- doložení odůvodnění (např. potvrzení odboru státní sociální podpory)
- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele
Osvobozen od úplaty bude rodič, který pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže.
Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole, a to i v případě, že dítě v daném měsíci nenavštívilo mateřskou školu ani jeden den. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 Stravování

 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 7, 00 hodin dne nástupu. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 7, 00 hodin daného dne. Pokud dítěti stravu rodiče včas neodhlásí, mohou si pro stravu přijít v době od 11.15 do 11.30 hodin do kuchyně MŠ. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu plus další režijní náklady zaplatit. Přihlášky a odhlášky provádějte osobně nebo telefonicky do mateřské školy na mob.číslo 736162392, nejlépe formou sms.

Změnu způsobu stravování (př.svačina+oběd na svačina+oběd+svačina) je možno uskutečnit vždy od nového měsíce.
Rodiče uhradí poplatek za stravování do 20. tm. na účet mateřské školy. Částka musí být poslána na účet včas, tj. aby byla připsána poslední den v měsíci na účet MŠ. Číslo účtu 1085853399/0800. Variabilním symbolem je měsíc a rok na který platí / př. 919 – září 2019/. Do poznámek napíší jméno dítěte. Pokud zákonný zástupce neuhradí poplatky i stravné dle pokynů ředitelství školy nebude dítě přijato do mateřské školy až do té doby, kdy dojde k uhrazení těchto poplatků!!! Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

Školní stravování dětí

 

Jídlo je v MŠ připravováno dle platné vyhlášky č. 107/2008 Sb., jiný způsob stravování není povolen. Děti se stravují dle výživových norem. Ta je stanovena pro děti od 3 – 6 let a zvýšená pro děti do 7 – 10 let.

 

Pro děti, které trpí bezlepkovou dietou je umožněno, aby rodiče donesli do MŠ hotový výrobek, který nahradí jídlo, které je v jídelníčku uvedeno, avšak dítě jej nemůže z důvodů tohoto onemocnění přijmout. Případně po domluvě s vedoucí školní jídelny lze domluvit alternativní stravu, kterou by připravovala paní kuchařka danému dítěti tzv. „na míru“.

 

MŠ má zajištěný pitný režim po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Není přípustné, aby si děti nosily vlastní nápoje. Podává se čaj, džus, šťáva, voda, mléko, kakao. Děti mají možnost výběru. Do mateřské školy je zakázáno z hygienických důvodů nošení jakýchkoliv potravin a tekutin, zejména svačin (dítětem nebo zástupcem). Tolerujeme pouze donášku bonbónů, cukrářských a pekařských výrobků od rodičů, když má dítě narozeniny či svátek, při oslavách, které vycházejí z ŠVP (karneval, ples, Vánoce). Dále je přípustné, aby děti konzumovaly ovoce či zeleninu přinesenou z domu nebo vypěstovanou na školní zahradě. Paní učitelky jej dětem podávají během dne. Při pobytu venku, po svačině dopolední a odpolední, pokud mají děti chuť. Do jídla se děti zásadně nenutí, pouze je vedeme motivací k tomu, aby jídla, která neznají, ochutnaly. Školní stravování je ošetřeno zákonem (povinnost dodržovat hygienická pravidla a spotřební koš). Zdravé stravování vytváří výživové návyky v dětství, podporuje zdravý vývoj dítěte, je zárukou dodání všech potřebných živin. Dále je zárukou pestrého jídelníčku s využitím netradičních, zdravých potravin. Spotřební koš je vytvořen odborníky dle doporučených denních dávek potřebných živin.

 

 

 

IV. Evidence dítěte

 

Vyplněný Evidenční list dítěte „Školní matrika“ odevzdají rodiče ředitelce školy do 14ti dnů ode dne zápisu. Bude v něm vyplněno: jméno a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, státní občanství, zdravotní pojišťovna a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu + telefon do zaměstnání a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu, změnu zdravotní pojišťovny dítěte a telefon).

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.,                 o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

V. Provoz mateřské školy

 

Provozní doba v MŠ Ohnišťany je od 6,30 hodin do 16,00 hodin.

 

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou, podle aktuální potřeby rodičů.

Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16.00 hod. uzamčena.
Děti je možno vyzvednout po obědě, nejlépe od 12,30 hod do 13,00 a po odpolední svačině od 14.45 hodin, dále pak podle potřeby rodičů. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je rodič vždy povinen oznámit učitelce na třídě, případně nepedagogickým pracovnicím. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v tiskopise Zmocnění o odvádění dítěte z MŠ (jméno a příjmení konkrétní osoby). Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku rodičem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby, která dítě vyzvedne, podpis zákonného zástupce. Režim dne mateřské školy je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku a odpočinku. 

Zabezpečení budovy: budova MŠ je zabezpečena proti vniknutí cizí osoby bezpečnostním kamerovým systémem. Paní učitelka otevírá rodičům, po zazvonění zvonku u dveří, tlačítkem ze třídy.

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7,00 hodin, a to osobně nebo telefonicky ve školní jídelně i ve třídě. Odhlášení stravy je možné vždy do 12,00hod. den předem, přes program VIS. První den nepřítomnosti dítěte je možnost odběru jídla do jídlonosiče. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě! Další dny zákonní zástupci dítěte jídlo řádně odhlásí ve školní jídelně, přes program VIS. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky, ve školní jídelně přes program VIS, i ve třídě. Předem známou nepřítomnost dítěte oznámí rodiče třídní učitelce, při nepřítomnosti přesahující 1 měsíc, ředitelce školy. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně.

 

Do MŠ se přijímají děti zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě s teplotou, nachlazením či jiným infekčním onemocněním.

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí třídní učitelce nebo ředitelce mateřské školy.

 

Podle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. jsou školy povinny oddělit dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Přijde-li tedy do školy dítě, které jeví známky akutního onemocnění (například výskyt vší, průjem, vysoká teplota, zvracení, bolesti břicha, vyrážka apod.), škola jej oddělí od ostatních dětí a o situaci neprodleně informuje jeho zákonné zástupce. Zákonný zástupce je povinen své dítě po upozornění školy bezodkladně, nejdéle do dvou hodin od nahlášení zdravotního stavu dítěte učitelkou vyzvednout! Škola nemá povinnost odvážet nemocné dítě domů k rodičům. Péče o nemocné dítě přísluší zákonným zástupcům dítěte!

 

Pokud zákonní zástupci zjistí u dítěte vši nebo hnidy v jakékoliv podobě (čerstvě nakladená vajíčka či starší hnidy, ale živé) jsou povinni z důvodu šíření informovat třídní učitelku, případně ředitelství školy, ponechat dítě potřebnou dobu doma = minimálně tři dny   a po návratu do MŠ podepsat formulář, že již nehrozí šíření. V případě, že bude dítě opakovaně posíláno do kolektivu neodvšivené a rodiče nebudou s mateřskou školou spolupracovat, je učitelka povinna o této skutečnosti informovat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.

 

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte

a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, a to ani takové, jako jsou kapky proti kašli, proti rýmě apod.

 

Učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

 

Všechny děti v mateřské škole Ohnišťany jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce u dveří v chodbě mateřské školy, dále na webových stránkách školy.

 

Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

 

Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 7 - 8 týdnů            z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem. Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků a mezi vánočními svátky, v období jarních prázdnin. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.
8. Nepřítomnost dítěte musí rodiče včas nahlásit předem (pokud je známa). V případě náhlé nepřítomnosti podá rodič zprávu neprodleně. Nepřítomnost lze omluvit osobně, telefonicky, formou sms zprávy. Po nepřítomnosti je nutné nahlásit, odkdy dítě opět nastoupí do mateřské školy (stejnou formou jako v případě nepřítomnosti). Rodič musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.

 

 

Ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v těchto případech:

 

 • dítě nepřišlo do MŠ ani 1 den po období nejméně 15 dnů (počítání včetně sobota nedělí) a zákonný zástupce jeho účast neomluvil,

 

 • zákonný zástupce závažným způsobem narušuje provoz MŠ, a to opakovaně,

 

 

 • dítěti je stanoven zkušební pobyt a v jeho průběhu lékař nebo školské poradenské zařízení doporučí ukončení vzdělávání dítěte,

 

 • zákonný zástupce opakovaně (tedy nejméně dvakrát) neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady,

 

 • pokud rodič či zákonný zástupce poruší školní řád, dle paragrafu 35 školského zákona č. 561/2004 Sb., obdrží nejprve oznamovací dopis a následně Rozhodnutí o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.  

 

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí:

 

 • učitelky odpovídají za bezpečnost dítěte od doby, kdy je osobně převezmou            od rodičů až do doby, kdy je opět rodičům předají. V případě, že se rodiče dají zastupovat, bude dítě vydáno pouze na základě písemného zmocnění /tiskopis           u třídní učitelky nebo ředitelky školy).

 

 • učitelka odpovídá při pobytu mimo území mateřské školy za bezpečnost nejvýše:
 1. 20 dětí ve třídě,
 2. 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením,
 3. 12 dětí ve třídě, kde jsou dvouleté děti,
 4. výjimečně může ředitelka MŠ zvýšit počet uvedený pod bodem a), nejvýše však o 8 dětí nebo pod bodem b), nejvýše však o 11 dětí,
 5. pokud přesáhne počet dětí 20 a není možné zajistit další učitelku, zůstává učitelka s dětmi na zahradě. Při pobytu dětí na zahradě nedovolí učitelka dětem bez dozoru lézt na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostoru zahrady, kam sama nevidí      a kde nemůže mít o dětech přehled,
 6. při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, vyhýbá se frekventovaným ulicím, dbá na bezpečné přecházení. Průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě, při vycházce první a poslední dvojice nosí reflexní vestu.

 

 

 • ve výše uvedených bodech se učitelky řídí Směrnicí BOZP při práci s dětmi a plnění bezpečnostních opatřeních opatření viz Rizika BOZP,

 

 • ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, sáňkování apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (zpravidla školnice nebo uklízečka, chůva nebo asistent pedagoga),

 

 • při plaveckém výcviku, škole v přírodě, výletech apod. se učitelky řídí Směrnicemi k zajištění těchto akcí a plnění bezpečnostních opatření viz Rizika,

 

 • formou her a jiných činností jsou děti nenásilně seznamovány s ochranou před patologickými jevy (drogy, alkoholismus, kouření, virtuální závislosti, hráčství, vandalismus, kriminalita apod.) a jsou vedeny ke zdravému způsobu života. To vše přiměřeně jejich věku a schopnostem, aby porozuměly, jaké nebezpečí jim hrozí a jaká jsou pozitiva zdravého životního stylu.

Vytváříme příznivé sociální klima mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, bačkory, teplákovou soupravu pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek). Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem do sáčku u přihrádky i náhradní spodní prádlo. Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji.

 

 

 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

 Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny

 a předškolního zařízení.

 

 

 

VI. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců a učitelek MŠ

 

Učitelky v MŠ

 

Učitelky a zaměstnankyně školy nesmí při své práci s dětmi porušovat dětská a lidská práva.

 

Učitelka má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů, na zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s učitelkami ve škole (novela školského zákona § 22a). Více viz. Organizační řád školy a Provozní řád školy.

 

Vykonávají pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.

 

Chrání a respektuje práva dítěte.

 

Chrání bezpečí a zdraví dítěte a předchází všem formám rizikového chování ve škole.

 

Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytváří pozitivní a bezpečné klima ve třídě a podporuje jeho rozvoj.

 

Zachovávají mlčenlivost a chrání před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišly do styku.

 

Poskytují zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 

Zákonní zástupci mají právo:

 

 • být informováni o prospívání svého dítěte a jeho pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se mohou domluvit na společném postupu při výchově                a vzdělávání svého dítěte,

 

 • určit hodinu příchodu a odchodu dítěte, po dohodě s třídní učitelkou,

 

 • při zahájení docházky dítěte do MŠ využít individuální adaptační režim, rodiče se mohou s třídní učitelkou dohodnout na vhodném postupu,

 

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

 

 • po dohodě třídní učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě, zabavit dítě hrou,

 

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,

 

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,

 

 • spolurozhodovat při plánování programu MŠ,

 

 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte,

 

 • zapojit se do práce Klubu rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí,

 

 • podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů dle svého zájmu,

 

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy,

 

 

Zákonní zástupci mají povinnosti:

 

 • omlouvat nepřítomnost dítěte,

 

 • dodržovat Školní řád a Vnitřní řád školní jídelny,

 

 • hradit úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu na účet školy,

 

 • přivádět do mateřské školy pouze dítě zdravé,

 

 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte; není-li nepřítomnost předem známá, omluvit dítě neprodleně,

 

 • oznámit ihned infekční onemocnění dítěte,

 

 • onemocní-li dítě během dne, urychleně jej vyzvednout a zařídit lékařské vyšetření,

 

 • předávat dítě výhradně učitelkám ve třídě – neposílat je samotné,

 

 • nedávat dětem do mateřské školy nebezpečné předměty,

 

 • zúčastnit se osobně na vyzvání ředitelky školy k projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání nebo výchovných problémů dítěte,

 

 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

 

 • oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),

 

 • oznámit ředitelce školy skutečnost o odkladu školní docházky jejich dítěte, předat vyjádření PPP a pediatra (nejpozději do konce června příslušného roku) jinak nebudou počítány do docházky na příští školní rok,

 

 • informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání    a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 

 • zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce, do jejíž třídy dítě dochází,

 

 • dbát na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávat své děti bez dozoru, nenechávat děti pobíhat po schodech apod.,

 

 • v zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme zákonné zástupce o čištění obuvi při vstupu do objektu i šaten dětí,

 

 • při vstupu do jednotlivých tříd jsou zákonní zástupci povinni se přezouvat, popř. využívat návleky;

 

 • vyzvednout si své dítě z MŠ do 16.00 hodin.

 

 

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka:

 

 • se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 • informuje telefonicky ředitelku mateřské školy,
 • řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na úřad, který je podle zákona        č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle zákona č. 283/1991 Sb.,
 • podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je  učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené sobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. S dítětem setrvává na území mateřské školy.

 

 

Dítě má právo:

 

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),

 

 • na vzdělání a školské služby podle zákona 561/2004 Sb.,

 

 • pobývat v kolektivu dětí zdravých, čistých a upravených,

 

 • na pobyt v hygienickém a estetickém prostředí,

 

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),

 

 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít se svými rodiči, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají  rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat                   i projevovat lásku,…),

 

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…),

 

 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…),

       (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

 

 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole,

 

 • pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji,

 

 • další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 

Každé přijaté dítě k předškolnímu vzdělávání má povinnost:

 

 • dodržovat stanovená pravidla společného soužití v MŠ, která děti společně s učitelkami vytvářejí,

 

 • dbát pokynů učitelek a ostatních zaměstnanců školy,

 

 • dodržovat osobní hygienu,

 

 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné               i duševní a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,

 

 • dodržovat osobní hygienu,

 

 • děti nesmějí nosit do mateřské školy cenné věci (drahé hračky, zlaté prstýnky, řetízky, peníze apod.) a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob,

 

 • děti nesmějí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek a fyzického násilí,

 

 • děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy, zacházet s ním ohleduplně a nepoškozovat úmyslně majetek školy,

 

 • bez dovolení učitelky neodnášet si a nepůjčovat si inventář a vybavení mateřské školy domů.

 

 

V celém areálu MŠ je zakázáno kouření, i elektronických citgaret a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek!

 

 

 

Fotodokumentace dětí a CD s jejich fotografiemi se využívají k prezentaci mateřské školy pouze se souhlasem zákonných zástupců dětí. Zákonní zástupci tento souhlas ztvrdí svým podpisem vždy na začátku školního roku.

Souhlasy se také týkají mimoškolních a nadstandardních aktivit, včetně informovaného souhlasu s vyšetřováním ve školském poradenském zařízení (SPC, PPP).

 

 

 

VII. Ochrana majetku školy

 

S majetkem MŠ děti zacházejí slušně, učitelky je vedou k šetrnému zacházení s hračkami, pomůckami, nábytkem a ostatním vybavením školy. Zákonný zástupce je povinen dohlédnout, aby dítě nepoškozovalo a neodnášelo majetek z mateřské školy (hračky, pomůcky, apod.). Toto se týká vybavení interiéru MŠ a školní zahrady. MŠ nezodpovídá       za věci donesené dítětem do MŠ z domova (hračky, CD, šperky apod.) ani za jejich poškození.

 

 • rodiče jsou pravidelně seznamováni s principy šetrného zacházení se zařízením            a vybavením mateřské školy,

 

 • děti jsou hravou formou seznámeny, jak zacházet s vybavením mateřské školy, s hračkami v MŠ -  neničit je, neodnášet si je domů, uklízet je na správné místo, třídit je apod.

 

 

 

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení:

 

 

 • písemné i ústní stížnosti od zákonných zástupců dítěte přijímá, eviduje a vyřizuje ředitelka školy,

 

 • účinnost a platnost tohoto řádu od 2.9. 2019,

 

 • tento Školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce, osoby jimi pověřené, všechny zaměstnance školy,

 

 • tento Školní řád ruší účinnost a platnost školního řádu z roku 2017,

 

 • Školní řád je k nahlédnutí v šatně a dále na webových stránkách školy,

 

 

 • na začátku nového školního roku budou vždy zákonní zástupci seznámeni se školním řádem a ztvrdí toto svým podpisem,

 

 • průběžně bude dle potřeby aktualizován.

 

 

 

 

 

 

Se školním řádem seznámí ředitelka školy prokazatelným způsobem zaměstnance školy na pedagogické radě, dále informuje zákonné zástupce       o jeho vydání a obsahu na schůzce pro rodiče a na informační tabuli                a webových stránkách školy.

 

 

Školní řád nabývá platnosti dnem 2.9. 2019

 

 

 

   Mgr. Radka Valášková                                                                                                           ředitelka školy