Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Geoportál

geoportal

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální stavy toků

27.9.2020 14:10

Aktuální výška:

45 cm

27.9.2020 14:10

Aktuální výška:

20 cm

27.9.2020 14:15

Aktuální výška:

28 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Nový Bydžovnormální
Lázně Bělohradnormální
Rohoznicenormální

.kanalizace
Dostavba kanalizace  Ohnišťany, publicita projektu

czechpoint

Kotlíkové dotace

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Evaluace I. pol 2018 – 2019

 

Evaluační zpráva za I.pol.šk.roku 2018/2019

Mateřská škola Ohnišťany

Realizace vzdělávacího programu

 

Školní rok. rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí 3.9.2018 s  počtem 24 dětí. Z tohoto počtu bylo 15 chlapců a 9 dívek. Ztohoto počtubylo 8 dětí nově přijatých 2-3letých. Proto bylo po konzultaci s rodiči těchto dětí domluveno, aby děti nastupovaly do MŠ postupně v týdenních intervalech a tím se umožnil klidnější nástup těchto nejmladších a jejich nenásilný přechodu z domácího prostředí s možností přítomnosti rodičů v průběhu dne podle potřeby. 

   V srpnu 2018 odešla do důchodu pí. ředitelka Tučková, která v MŠ Ohnišťany působila celých 32let. Na její místo nastoupila Mgr. Radka Skořepová, která pracovala 5 let jako ředitelka MŠ Beruška v Chlumci nad Cidlinou. Prostředí MŠ Ohnišťany jí není cizí, již zde v minulosti působila jako začínající učitelka. S dětmi pracovaly nadále p. učitelka Jana Štanclová. Od září nastoupila na místo asistenta pedagoga p. učitelka Linda Jirečková a nadále pracovala  s dvouletými dětmi chůva p.Gabriela Mlejnková.

           Při tvorbě a úpravách týdenních třídních plánů, které přizpůsobovaly aktuálním situacía potřebám dětí učitelky vycházely ze Školního vzdělávacího programu školy „Čas her a poznávání“, který je vypracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Učitelky se snažily zařazovat různé formy výchovy a vzdělávání s ohledem na věkové i individuální zvláštnosti dětí. Důraz byl kladen na praktické získávání poznatků ve formě přímého pozorování, pokusů, exkurzí, vycházek do přírody, návštěv divadelních představení apod.. Činnosti spontánní i  řízené učitelky zařazovaly ve formách prožitkového učení prostřednictvím her a  řešením praktických situací, které se vyskytly i neplánovaně.

Děti byly vedeny k získávání průběžných i cílových kompetencích v oblastech:

     Kompetence k učení                          Kompetence k řešení problémů

    Kompetence komunikativní              Kompetence sociální a interpersonální

    Kompetence činnostní a občanské

 

      Zaměřili jsme se na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi, vytváření důvěry, pocitu bezpečí a vzájemné pomoci mezi dětmi a dospělými a mezi dětmi navzájem. Starší děti byly vedeny k pomoci a spolupráci s  mladšími kamarády. Nově příchozí děti se seznámilys prostředím mateřské školy, jejími zaměstnanci a spolupodílely se na tvorbě „pravidel chování“ při hrách i pobytu venku, s důrazem na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví.

Ve spolupráci s rodiči, obecním úřadem i občany Ohnišťan se nám podařilo uskutečnit Sběr starého papíru. Výtěžek z této akce byl použit na uspořádání podzimního výletu do „Skanzenu v Krňovicích“ kde měly děti možnost seznámit se se způsobem života našich předků, svezly se koňským spřežením a sledovaly ruční výrobu mýdla. Od září jsme do programu činností zařadili výuku anglického jazyka pro zájemce z  řad dětí i školáčků z první třídy. Výuku formou her a činností vhodných pro děti předškolního věku provádí lektorka p. Mgr.V. Skořepová z Nového Bydžova, jednou týdně v odpoledních hodinách.                                                                                  

Do mateřské školy dojíždí pravidelně logopedka z centra v Hradci Králové, která podle zájmu rodičů pracovala s dětmi v oblasti zlepšování řečových dovedností dětí. Logopedické péči se věnuje pravidelně také p.ředitelka Skořepová při individuální práci s dětmi a v oblasti komunikativních dovedností a získávání kompetencí se snažíme využívat celý pobyt dětí v MŠ. Jednou z oblastí, na které je třeba se zaměřit, je budovat u dětí dovednost vyslechnout druhého / umět odpovědět, udržet téma hovoru,/ respektovat mluvčího.   MŠ navštívilo maňáskové divadlo Šternberk s pohádkami „O šípkové Růžence“ , „Povídání o pejskovi a kočičce“ a „Zajíc, kohout a liška“, navštívili jsme Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově, představení „Včelí medvídci zpívají“ a v předvánočním čase představení s názvem „Hvězdička betlémská“.                                          

S dětmi jsme navštívili Obecní knihovnu v  Ohnišťanech, kde si hezké povídání i ukázku nabídky knih pro nejmenší čtenáře připravila knihovnice p.Syřišťová. Pěkného podzimního počasí jsme využívali k pobytu na školní zahradě i vycházkám. Podívali jsme se s dětmi do lesa a navštívili jsme také Lukešovi v  Tereziných Darech, kde nás kamarádi Kristián a Dominik Lukešovi seznámili s prací svých rodičů zvěrolékařů, ukázali nám i hospodářství se spoustou zvířat včetně ovcí, koz, prasátek, pštrosů, surikat i poníků a jezdeckých koní. Děti měly možnost se na ponících také povozit.     

    Další akcí, při které děti získávaly spoustu nových zážitků, zkušeností, dovedností i poznatků nejen tělesných, byl „Plavecký kurz ve sportovním areálu v Hořicích“. Kurzu se měly možnost zúčastnit děti od 3let, probíhal formou deseti lekcí, během kterých se mnohým z dětí podařilo překonat strach z     vody, některé měly problémy s potápěním obličeje, přispěl i k  otužování a zlepšení sebeobsluhy dětí při převlékání.

Svou tvořivost, fantazii a výtvarné dovednosti děti využily nejen při kreslení zážitků  z jednotlivých akcí a při výtvarném tvoření k tématům o kterých jsme si povídali, ale také při „Vánoční tvořivé dílně pro děti a rodiče“ přípravě výrobků na tradiční „Vánoční výstavu“ pořádanou „Dámským klubem Ohnišťany. I do této akce se nám podařilo zapojit nejen děti ale i jejich rodiče.

         S velkým úspěchem se u dětí setkalo pečení “strašidelných sušenek“, vánočních perníčků, ze kterých děti vyrobili krásné vánoční dárky i vánočního cukroví jako pohoštění pro rodiče a důchodce na „Posezení u vánočního stromku“.

      V rámci seznamování s lidovými tradicemi nadělovala dětem před Vánocemi Barborka a na návštěvu přišel i Mikuláš  andělem a čertem. Se zdobením vánočního stromu před budovou MŠ nám opět pomohli členové SDH Ohnišťany. Děti si měly možnost prohlédnout hasičské auto s cisternou, ochranné hasičské prostředky včetně helmy. Přijali jsme také pozvání k jarní návštěvě hasičské zbrojnice, na kterou se už všichni moc těšíme.

     Díky vytvoření pozice  asistenta pedagoga se dařilo více individuálně věnovat i dětem s OŠD, kde se nám podařilo zlepšit také spolupráci s rodiči. V současnosti se již psychická nevyrovnanost, u těchto dětí, objevuje jen výjimečně a také v ostatních oblastech se děti s OŠD znatelně zlepšily. Problémy nejvíce přetrvávají v řečovém projevu /špatná výslovnost, slabá slovní zásoba vzhledem k věku/. I ostatním dětem, které na doporučení mateřské školy, navštívily pedagogicko- psychologickou poradnu byla věnována zvýšená individuální péče, při které jsme vycházeli ze závěrů a doporučení PPP a SPC.

Materiální podmínky

V rámci potřeby zvýšení bezpečnosti proběhlo v podzimních měsících výběrové řízení ohledně instalace bezpečnostního zařízeni pro otvírání dveří. Firma začne s instalací tohoto systému během měsíce¨února. 

                                                                                                                           Byl zakoupen notebook a postupně budou doplňovány vhodné programy pro seznamování dětí    s prací na počítači.

 

Záměry

- změnou uspořádání prostor herny a vytvořením „hracích koutků/center/“ umožnit dětem širší nabídku činností a her a klidnější prostředí

- zlepšit komunikaci mezi dětmi, vzájemné domlouvání a řešení problémů a konfliktů, snažit se ovlivňovat vztahy dětí prosociálním směrem (prevence šikany a vandalismu), vést děti k přátelství

- nadále vytvářet odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí a  pocitu sounáležitosti s živou a  neživou přírodou          

                                                                                                                                                                   - klást důraz na rozvoj tvořivého myšlení, při herních situacích a  řízených činnostech uplatňovat individuální přístup a přiměřenost podle schopností dítěte, snažit se  o vyváženost spontánních     a  řízených činností

- pracovat s individuálně chlapcem, který má odloženou školní docházku dle individuálního plánu, domlouvat se mezi sebou o jeho posunu k lepšímu, pracovat dle doporučení PPP

- řešení zastínění dětského pískoviště na školní zahradě

- v  individuálním působení věnovat zvýšenou pozornost dětem s OMJ

 

Projednáno na pedagogické radě:

V Ohnišťanech 3.1. 2019                      Jana Štanclová

                                                               učitelka MŠ